transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Moderna antipsykotika ger färre biverkningar och lägre dödlighet: Men de är dyrare än äldre neuroleptika, visar studie från Västra Götaland

Författare och institution:
G. Björling (-); L. Wilhelmsen (-); A. Björnberg (-); Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); L. Welin (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 109 ( 29-31 ) s. 1350-1353
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Västra Götalandsregionen har drygt 1,5 miljoner invåna re. Patienter med diagnosen schizofreni (N = 4 593) under juli 2005 till och med decem ber 2009 har studerats. Läkemedelskostnaden var lägre för äldre neuroleptika än för nyare »atypiska« anti psykotika. Sjukhuskostna derna var lika för båda grup perna, medan öppenvårds­ kostnaderna var högre vid behandling med nya medel än med äldre. Totalkostnaden per patient varierade från 243 000 (äldre läkemedel) till 360 000 kro nor (nyare antipsykotika). Samsjukligheten tenderade att vara lägre för aripiprazol, men var lika för äldre och and ra nyare preparat. Sjukskrivningstiderna var lika oberoende av preparat. Dödligheten var 2,4 gånger högre hos schizofrenipatien ter än i totalbefolkningen, men den var inte signifikant lägre vid läkemedelsbehand ling än utan. Dock var den signifikant lägre vid behand ling med nyare antipsykotika än med äldre läkemedel.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Farmakologi
Postens nummer:
216530
Posten skapad:
2015-05-06 08:00
Posten ändrad:
2016-05-24 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007