transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lärande ur ett livsvärldsperspektiv

Redaktör(er):
Jan Bengtsson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Inger Berndtsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
ISBN:
978-91-40-68711-1
Antal sidor:
175
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Inom den livsvärldsfenomenologiska traditionen är människors livsvärld grunden för både forskning och teoriutveckling om lärande. Liv och värld, kropp och själ, objekt och subjekt, fysiskt och psykiskt, individ och samhälle är inte isolerade ståndpunkter. I stället utgör livsvärlden en pluralistisk och integrativ utgångspunkt för att förstå människors lärande. I den här boken presenteras forskning kring elevers och lärares lärande i skolan utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. I livsvärlden är individer och deras värld, samt det innehåll som ska läras, centrala dimensioner. Med grund i livsvärldsteorin utvecklar författarna innebörder i dessa dimensioner och hur de samverkar i lärandet. Bokens olika kapitel tar sin utgångspunkt i människors konkret erfarna värld samt i teorier om livsvärlden. Här behandlas livsvärldsfenomenologiska grunder för att förstå elevers och lärares lärande i skolan, betydelsen av förtroendefulla relationer i skolan, emotionell lyhördhet i lärares arbete, betygsättning i skolan, relationen mellan kropp och kunskap, existensens betydelse för lärande samt bildning i det senmoderna samhället.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
lärande, livsvärld, skola, elever, lärare, levd kropp
Postens nummer:
210470
Posten skapad:
2015-01-10 16:51
Posten ändrad:
2015-02-16 08:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007