transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lexino Socialförsäkringsbalken

Författare och institution:
Mia Carlsson (-); Lotta Vahlne Westerhäll (Juridiska institutionen); Ruth Mannelqvist (-)
Publicerad i:
Lexino - praktikerns djupa kommentar,
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Lexino Group
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Lotta Vahlne Westerhäll är professor i offentlig rätt med särskild inriktning på socialrätt och har i sin forskning sysslat mycket med socialförsäkringsfrågor. Hon är författare till rättsanalyserna om graviditetspenning- och föräldrapenningförmåner i Lexino. Hennes ambition är att rättsanalyserna ska vara så pass kompletta att de klargör det aktuella rättsläget och vara skrivna så att de tillgodoser behovet hos en specialist på området. Lexino fokuserar på att från ett objektivt perspektiv klargöra det aktuella rättsläget och de typiska tillämpningsfrågor som aktualiseras i anslutning till gällande lagstiftning. I den djupa kommentaren hänvisas till andra rättskällor såsom lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Lexino klargör på ett objektivt sätt det aktuella rättsläget och är så pass fullständig att den praktiskt verksamme juristen klarar sig med Lexino som enda källa tillsammans med Karnov. Detta innebär en tidsbesparing och en ökad effektivitet för den praktiskt verksamme juristen i jämförelse med att själv gå igenom och hänvisa till förarbeten, praxis och doktrin. Lexino - Praktikerns Djupa Kommentar klargör det aktuella rättsläget och alla typiska tillämpningsfrågor som den praktiskt verksamme juristen ställs inför. Analyserna baseras på förarbeten, hänvisningar till specifik litteratur samt aktuell praxis som påverkar hur lagrummet tillämpas i praktiken. Analyserna uppdateras löpande. Tillsammans med Karnov utgör Lexino en komplett källa till rättsinformation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Socialrätt
Postens nummer:
208977
Posten skapad:
2014-12-23 19:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007