transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New Public Management i kommunal praktik

En studie om chefers möjlighet att hantera styrning inom verksamheterna Vatten, Gymnaisum och Äldreomsorg

Författare och institution:
Tina Forsberg Kankkunen (-); Eva Bejerot (-); Lisa Björk (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Annika Härenstam (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
ISM rapport, 2014 ( 15 ) s. 40
ISSN:
1652-7089
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Denna studie belyser chefers möjligheter att hantera styrning inom olika kommunala verksamheter. Syftet med rapporten är att undersöka och jämföra hur styrning praktiseras inom den kvinnodominerade verksamheten ’Äldreboende’, den könsintegrerade verksamheten ’Gymnasium’, samt den mansdominerade tekniska verksamheten ’Vatten’. Analysen baseras på 30 intervjuer med linjechefer i fyra kommuner. För att förstå sammanhanget runt chefernas berättelser har även aktörer på kommunledningsnivå intervjuats. En utgångspunkt i studien är att jämförelser mellan olika organisatoriska sammanhang kan skapa lärande i arbetslivet. De deskriptiva resultat som presenteras i rapporten visar att styrning i linje med New Public Management har inneburit att cheferna upplever sig allt mer klämda mellan organisationens styrning och medarbetarnas och verksamhetens behov. Med New Public Management betonas styrning genom ekonomi, standardiserade processer, mål och uppföljning samt värderingar. De medverkande cheferna beskriver att detta har medfört målkonflikter som kan vara svåra att hantera. Det skiljer sig dock mellan verksamheterna hur målkonflikterna hanteras. Inom den mansdominerade verksamheten Vatten beskriver cheferna hur organisationen tar ansvar för målkonflikterna på ett sätt som möjliggör för cheferna att hantera dem. Inom Gymnasium och Äldreboende beskriver cheferna istället att de många gånger själva får hantera och ta konsekvenserna av målkonflikterna. Vi pekar sammanfattningsvis på fyra lärdomar kring chefens möjligheter att hantera målkonflikter. Dessa lärdomar handlar om hur arbetet organiseras, snarare än om chefernas individuella strategier. Vi talar om vikten av ett nära stöd, av att dela värld, av gemensamt språk och avgränsade mål och slutligen, vikten av tillit
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
styrning, new public management, chefer
Postens nummer:
208585
Posten skapad:
2014-12-18 16:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007