transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Optimering av handlingsplaner för utveckling av hållbara arbetsprocesser inom vården

Författare och institution:
Jan Johansson Hanse (Psykologiska institutionen); Caroline Jarebrant (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Jörgen Winkel (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Ulrika Harlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem, Chalmers); Kerstin Ulin (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Antal sidor:
21
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Nordic School of Public Health NHV
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det övergripande syftet med projektet var att skapa bättre förutsättningar för att kombinera effektiva flöden och en god arbetsmiljö bland anställda inom sjukvården. I projektet studerades vad som har betydelse i selektionsprocessen av lösningsförslag fram till handlingsplan vid användning av Ergonomisk VärdeFlödesAnalys (ErgoVFA), dvs. värdeflödesanalys med integrerat arbetsmiljöperspektiv. Tre vårdenheter ingick i projektet. Tillvägagångssättet vid vårdenheterna var att identifiera ett flöde i sin verksamhet, genomföra analys av det valda flödet med hjälp av ErgoVFA, ta fram lösningsförslag och upprätta en handlingsplan och implementera. Datainsamling skedde med hjälp av intervjuer med vårdenhetschefer och analysgrupper. Syftet med intervjuerna var att få en förståelse för val av flöde, problemidentifiering samt eventuella selektionsmekanismer från lösningsförslag fram till handlingsplan. Dessutom ställdes intervjufrågor utifrån ledarskapsteorin ”servant leadership” när det gäller dialogen och samspelet mellan vårdenhetschefen och medarbetarna under förändringsprocessen. Resultaten indikerar, när det gäller den initiala selektionsprocessen av lösningsförslag, att det är viktigt att det finns en öppenhet och delaktighet på vårdenheten där ledningen uppmuntrar sina medarbetare att komma med nya idéer (”empowerment”). När det gäller faktorer som har betydelse för hur goda idéer på bästa möjliga sätt når fram till handlingsplanen visar resultaten att det är viktigt med en förankring hos ledningen. Med ErgoVFA visualiseras problem för olika yrkeskategorier och på så vis skapas transparens i organisationen. Resultat från vårdenheterna vittnar också om betydelsen av att ha en långsiktig vision (”stewardship”) för att medarbetarnas idéer ska nå fram till handlingsplaner.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Arbetsvetenskap och ergonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
servant leadership, värdeflödesanalys, sjukvård, ledarskap, arbetsmiljö
Postens nummer:
206655
Posten skapad:
2014-11-26 16:00
Posten ändrad:
2016-07-01 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007