transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Estetiska lärprocesser- Begrepp som stärker eller marginaliserar bildämnet.

Författare och institution:
Margaretha Häggström (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
KLÄM2012, Konferens om lärande, ämnesdidaktik och mediebruk, 14-16 maj, 2012, Umeå,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Estetiska lärprocesser – Ett begrepp som stärker eller marginaliserar bildämnet? Begreppet estetiska lärprocesser introducerades för mig under min bildlärarutbildning 2005. Under en föreläsning presenterades Skolan och den radikala estetiken (Person&Thavenius 2003). Föreläsaren talade om estetiska lärprocessers många förtjänster, någon förklaring av begreppet fick vi aldrig. I mitt examensarbete inom lärarprogrammet försökte jag reda ut vad estetiska lärprocesser är och fann att begreppet långt ifrån är entydigt och jag är än idag frågande inför begreppet. Är det bra för debatten om estetiska ämnen i skolan att begreppet är så brett och inrymmer så olika tolkningar och motiveringar? Eller kan det rent av vara ofördelaktigt för de estetiska ämnena? I min föreläsning granskar jag begreppet och argumenten för detta i skolsammanhang. Innehållet bygger på en litteraturstudie utifrån ett kritiskt perspektiv och med inspiration av diskursanalys. Det är kritiskt ifrågasättande med emancipatoriskt kunskapsintresse (Alvesson & Sköldberg: 2008). Diskursanalys pekar på att uppfattningar, tankesätt och positioneringar är diskursivt formade och språkligt uppburna (Börjesson & Palmblad : 2007). Det jag funnit i de texter jag analyserat är att författarna (Bl a Aulin-Gråhamn, Person&Thavenius och Marner&Örtegren) gör en stark åtskillnad mellan det som konsten kan åstadkomma i skolan jämfört med mer traditionell undervisning. Konstens metod görs tydligt till Det Andra, till något radikalt annorlunda som avviker från skolkontextens norm. Ett sådant synsätt bidrar till andrafiering av ett redan utrymmes- och tidsmässigt marginaliserat ämne och en subkultur skapas som pekar ut skolans övriga verksamhet som sin motsats. En dikotomi skapas mellan estetiska lärprocesser och andra lärprocesser. Beskrivningar av estetiska lärprocesser är retoriska utsagor av argumenterande slag, men det rör sig om föreställningar, inte om faktiska förhållanden. Det jag uppmärksammat i vetenskapliga texter, artiklar och undervisningslitteratur är ett oreflekterat upprepande av den positivt värdeladdade litteraturen om estetiska lärprocesser. Trots att jag delar en positiv syn på estetiken ifrågasätter jag estetiska lärprocesser som begrepp. Lärprocesser räcker. Referenser Alvesson, M & Sköldberg, K (2008) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. Aulin- Gråhamn, L, Persson, M och Thavenius, J (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund: Studentlitteratur. Börjesson, M & Palmblad, E (red) (2007) Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber. Marner, A & Örtegren H (2003) En kulturskola för alla – estetiska ämnen och lärprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Uppsala: Hallgren och Fallgren.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Estetiska lärprocesser, bildämnet, kritiskt perspektiv, diskursanalys, andrafiering,dikotomi
Postens nummer:
200021
Posten skapad:
2014-07-01 19:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007