transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När bilddiaktik blir didaktiska verktyg i svenskämnet

Författare och institution:
Margaretha Häggström (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
NÄD2014, Nationell ämnesdidaktisk konferens 2014, 9-11/4, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
När Bilddidaktik blir didaktiska verktyg i svenskämnet I ett svenskämne på lärarutbildningen, som ska möta centralt innehåll i Lgr11, är det väsentligt att lärarstudenterna själva får prova olika uttrycksformer. I vår utbildning vid Göteborgs universitet utgår vi från ett multimodalt perspektiv i svenskämnet, för lärarstudenter F-3. Min roll har varit att introducera bilddidaktiska verktyg och den kommunikativa aspektens betydelse för svenskämnet. I mitt paper presenterar jag ett par av dessa verktyg. Syftet är att synliggöra, i dubbel bemärkelse, det lärande som sker med hjälp av följande bilddidaktiska verktyg: • Fotoelicitering • Iscensättning/performance • Gemensamma målningar som berättar. Vägledande frågor för texten såväl som i undervisningen har varit: • Varför arbeta såhär? • Hur utveckla och anpassa arbetsformen i år F-3? • Vad kommuniceras? Enligt Lgr11 ska elever uppmuntras att uttrycka sig genom estetiska former. Om elever ska uppleva estetiskt arbete som meningsfullt och förstå sammanhanget arbetet ingår i, är det avgörande att läraren har egen erfarenhet och förståelse av estetikens betydelse för olika kommunikativshändelser. I lärarutbildningen F-3 läser studenterna inget estetiskt ämne, varför det är angeläget att estetisk/didaktiska verktyg används i så många kurser under utbildningen som möjligt. I min studie av en lärarstudents arbete med bilddidaktik i svenska såg jag att elevers delaktighet ökade, vilket talar för en ökad chans att uppleva meningsfullhet, en förutsättning för den lärande processen (Häggström, 2011). Av eleverna upplevdes arbetet som inkluderande i det att alla kunde delta på sina egna villkor. Eftersom arbetet också låg närmre elevernas visuella kultur minskades avståndet mellan skolans och elevens kultur.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Bilddidaktik, Multimodalt perspektiv, Estetiska uttrycksformer, Fotoelicitering, Iscensättning, Djuplärande
Postens nummer:
200016
Posten skapad:
2014-07-01 17:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007