transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dancing with the Archives. From 'belatedness into becomingness'

Författare och institution:
Astrid von Rosen (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Att skriva liv: fakta, fiction, feminism. Konferens vid Göteborgs universitet. Institutionen för Litteratur, Idéhistoria och religion. 22-23 maj 2014.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
"Kroppen som biografi och kritiskt arkiv" (plenary session). Det kroppsliga och det efemära är politiskt och provokativt, det skapar innehållet i hela det pågående mänskliga livet. Vad sker om detta tänks som omöjligt, eller onödigt att forska om? I den här sessionen ställer vi frågan hur livsberättelser som bygger på kroppslig kunskap och så kallat ”efemära skeenden” kan aktiveras och uttryckas. Vi tar oss an frågan genom att väva samman tre kritiska infallsvinklar: praktiken, arkivforskningen och den teoretiska resonansen. Sessionen börjar med att kroppslig kunskap iscensätts genom en performance av koreografen Marika Hedemyr, utbildad vid Laban Centre i London. Denna performance är en livsberättelse i miniatyr, och en gestaltning av kroppen som kritiskt arkiv, i en motsägelsefull och historiskt komplex kontext. Hedemyr kommer också att problematisera relationen till text genom egna exempel på performativt skrivande. Därefter undersöker före detta dansaren, och numera bildforskaren Astrid von Rosen, Göteborgs universitet, hur ”lokalt” verksamma utövare uttrycker sina danslivsberättelser, ställda inför idén att akademin vill forska om detta kulturarv. Empirin hämtas från ett pågående projekt där ett ”kritiskt arkiv” skapas genom inspelat material från workshopar om Göteborgs oskrivna danshistoria. I Michel Foucaults efterföljd handlar ”kritiken” om ”frivillig olydnad”, om att vägra låta sig tystas – eller fås att tysta sig själv. Sessionens tredje del består av en teoretisk respons på de två första momenten. Konstvetaren och -teoretikern Marsha Meskimmon, professor vid Loughborough University i England, anlägger ett internationellt perspektiv på den “självbiografiska vändingen”. Hon diskuterar hur feministisk filosofi/kritisk teori har avslöjat kroppslighetens närvaro i akademisk och teoretisk litteratur, och tar upp betydelsen av könad subjektivitet i kunskapsproduktionen. Vi argumenterar för att en undersökning av livsberättelser i relation till feministisk teori ger produktiva begrepp när kroppsliga minnesarkiv sätts i spel. Om, för att parafrasera Elizabeth Grosz, “kunskap en är praktik”, så materialiseras kunskapens kropp när vi engagerar oss i forskningsarbeten. Samtidigt gör engagemanget att våra egna kroppar skrivs in i kunskapen. I detta kreativa arbete blir ”subjektet” och ”skrivandet” ömsesidigt producerade och kroppsligt förankrade.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
arkiv, dans, bild, biografi, historiografi, scenografi
Ytterligare information:
Mitt bidrag ingick i en tredelad "plenary session" under rubriken The Body as Biography and Critical Archive. Jag presenterade tillsammans med koreograf Marika Hedemyr, och konsthistoriker och -teoretiker Marsha Meskimmon. Vår framställning var en kombination av performance och paperpresentation.
Postens nummer:
198472
Posten skapad:
2014-05-24 04:21
Posten ändrad:
2014-06-02 06:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007