transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Processledare för skolutveckling. Uppföljning av införandet av processledare i ett verksamhetsområde i Helsingborg.

Författare och institution:
Anette Olin (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Rolf Lander (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Ulf Blossing (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Jaana Nehez (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Lisbeth Gyllander (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
ISBN:
978-91-86857-08-0
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I denna rapport, som tagits fram i samarbete mellan Helsingborgs stad och Göteborgs universitet, presenteras en uppföljning av kommunens satsning på att införa processledare på alla skolor och förskolor i ett av Helsingborgs verksamhetsområden. En kartläggning har genomförts av initieringen och nuläget i satsningen och mer specifikt har svar sökts på frågorna: • Hur är processledarnas arbete organiserat? • Hur styrs arbetet? • Vilka uppgifter arbetar processledare med? I en enkätundersökning till alla skolor och förskolor i området framkommer att betydelsen av processledarnas arbete i denna fas inte i någon stor utsträckning påverkat lärarnas arbete i klassrummen men däremot uppmärksammas en skillnad i lärarnas mötespraktik. I gruppintervjuer med alla rektorer och förskolechefer redogörs för vad processledarna arbetat med. Främst har arbetet rört mikroprocesser, såsom handledning vid pedagogiska diskussioner, men det finns ett önskemål om att processledarna i större utsträckning ska arbeta med makroprocesser, såsom ledning av strategiskt skolutvecklingsarbete. Intressant är att rektorer och förskolechefer har olika åsikter om nyttan av att ha processledare i sina organisationer. En del ser dem som ett hot mot det egna ledarskapet och en del som viktiga för att åstadkomma förbättring i sina verksamheter.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
processledare, förändringsagenter, utvecklingsledare, organisationsutveckling, kapacitetsupplevelse
Postens nummer:
197360
Posten skapad:
2014-04-30 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007