transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Klassificering av habitat i Vinga-Fotöskärgården - Utvärdering och modellering

Författare och institution:
Per Bergström (Institutionen för marin ekologi); Mats Lindegarth (Institutionen för marin ekologi)
Antal sidor:
42
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det tänkta naturreservatet i Vinga-Fotöskärgården inventerades med avseende på bottentyp och -vegetation under 2006. Med hjälp det insamlade materialet och information om vågexponering kan man klassificera olika bottenhabitat enligt det europeiska systemet för habitatklassificering (European Nature Information System; EUNIS). Denna klassificering kan efter modellering av habitat i icke inventerade områden ske för hela det tilltänkta reservatet. Syftet med denna utredning var inledningsvis att: 1. Kartlägga och kvantifiera habitat enligt EUNIS inom inventerat område 2. Med hjälp av modeller uppskatta förekomsten av habitat för hela det tilltänkta reservatet. 3. Föreslå provtagningspunkter inför 2007 års inventering Under detta arbete blev det också klart att det fanns ett behov av standardisering av protokoll för informationsinsamling i fält och för inmatning av data i databas. Därför utökades uppdraget att innefatta även: 4. Förslag till fältprotokoll och databasstruktur. Eftersom insamlingen under sommaren 2007 också innebar möjligheter att utvärdera och komplettera utvecklade modeller, utökades även uppdraget till att omfatta följande syften: 5. Testa träffsäkerheten hos modeller utvecklade med data från 2006. 6. Utveckla modeller baserade på data från 2006 och 2007. Inventeringen 2006 täckte en geografiskt och miljömässigt orepresentativ del av reservatet. Detta ledde till att endast cirka 40 % av området kunde modelleras och endast ett fåtal av de tänkbara habitaten var observerade. Icke desto mindre antydde senare test med data insamlade under 2007 att träffsäkerheten var god för vissa habitat. Resultaten ledde vidare till att rekommendationer om vidare provtagning fokuserade på provtagning i punkter utspridda i hela området snarare än detaljerade kartläggningar i begränsade delar. Med data från 2006 och 2007 kunde hela reservatsområdet modelleras på ett mer tillförlitligt sätt. Dessa resultat antyder att sublittorala moderat exponerade hårdbottnar, sublittorala lerbottnar och blandade substrat är de vanligaste habitaten (A3.2, A.5.3 och X32). Utan att ha möjligheten att testa modellen med oberoende data kunde jämförelse endast ske med existerande data och modellen uppvisar då en 65 % -ig överrensstämmelse med verkligheten och föredelningen mellan olika habitat var mer eller mindre identisk mellan modellen och inventeringarna. Förvånande var att klassificeringen i den maringeologiska kartan korrekt förutsade endast 55 % av bottnarna. I övrigt ger den erhållna kartan en bild som förefaller relativt trovärdig när det gäller de stora dragen. Men eftersom den inte testats med oberoende data bör den betraktas med viss försiktighet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Ytterligare information:
På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Postens nummer:
196689
Posten skapad:
2014-04-14 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007