transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utbredning och förekomst av alger på hårdbottenmiljöer i Göteborgs skärgård

Författare och institution:
Mats Lindegarth (Institutionen för biologi och miljövetenskap, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); Per Bergström (Institutionen för biologi och miljövetenskap, Tjärnö marinbiologiska laboratorium)
Antal sidor:
24
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
För att öka kunskapen om utbredningen av makroskopiska alger, främst krontaksbildande arter av tång och kelp, utfördes en inventering i Göteborgs skärgård under 2010. Mätningarna planerades delvis i samråd med Havsmiljöinsititutet och utfördes av en kontrakterad konsult. I denna rapport används insamlade data tillsammans med statistiska modeller för att skatta total förekomst och areal av viktiga arter och grupper i området, samt för att producera kartor som beskriver deras utbredning. Mätningarna utfördes på områden som är hårdbottenklassade enligt SGU’s kartor. Mätningarna visade att dessa kartor hade en träffsäkerhet på cirka 70%, det vill säga av de områden som klassats som hårdbotten var 30% faktiskt olika typer av mobila substrat (grus, sand eller mjukbotten). Medeltäckning och areal skattades både med och utan hjälp av modeller. Totalt täcktes ungefär 50% av den provtagna ytan (2200 ha) av alger. Merparten av detta var rödalger (40% täckningsgrad) eller brunalger (10% täckningsgrad). Den vanligaste arten var skräppetare, som täckte 6% av området, följt av kelp (Laminaria sp.), sågtång och ektång (1-2% vardera). Modeller anpassades för förekomst respektive täckningsgrad av viktiga algarter och grupper. Modellerna förklarade en viss del av variationen, sambanden var statistiskt signifikanta, men ofta var de inte tillräckligt säkra för att på ett bra sätt förutsäga täthet eller förekomst på enskilda lokaler. Viktigaste miljöfaktorerna var djup och exponeringsgrad. Kvaliteten på data för miljöfaktorer påverkar modellernas förklaringsvärde. I allmänhet ökade precisionen med 20 – 65% när uppmätta värden på djup och substrat användes istället för data från sjökort och substratkartor. Modeller med rimlig träffsäkerhet användes för att producera kartor som finns tillgängliga i GIS-format. Sammanfattningsvis utgör mätningarna en objektiv representativ ögonblicksbild av utbredningen av alger i området och ett användbart material för framtida uppföljning. Kartmaterialet utgör ett potentiellt värdefullt material inom den framtida planeringen, men på grund av modellernas begränsade förklaringsgrad bör de användas med viss försiktighet. Sammantaget utgör undersökningarna och modellerna ett exempel på hur områden såsom dessa kan inventeras på ett kostnadseffektivt sätt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Ytterligare information:
Rapport nr: 2012:2 Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen
Postens nummer:
196688
Posten skapad:
2014-04-14 12:09
Posten ändrad:
2014-04-28 09:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007