transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Jämställdhet på köpet? Marknadsfeminism, innovation och normkritik. Vinnova Rapport 2014:02

Författare och institution:
Magdalena Petersson McIntyre (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK))
ISBN:
978-91-87537-11-0
Antal sidor:
82
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Vinnova
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rapporten handlar om att genus reproduceras i det materiella och hur det kan förändras. Det är en genusteoretisk och kritisk analys av ”All Aboard” ett idébåtskoncept som handlade om att skapa tillväxt genom att konstruera en båt som tog fasta på kvinnors behov ombord på fritidsbåtar. Det övergripande målet med studien har varit att belysa det komplexa förhållandet mellan genus, lönsamhet och innovation. Syftet är dubbelt och syftar för det första till att undersöka hur kulturella föreställningar om genus och jämställdhet ges betydelse i relation till föreställningar om lönsamhet, innovation och teknologi i ett speciellt fall. För det andra syftar studien till att undersöka hur effekterna för jämställdheten ska förstås och vilka de kan vara. I texten diskuteras hur förhållandet mellan genusperspektiv, tillväxt och innovation ska förstås och hur det fungerade i just det här fallet. Med hjälp av kvalitativa metoder analyseras processen kring när en grupp små och medelstora företag gick in i en design-och byggnationsprocess, med ett uttalat mål att skapa förändring i föreställningar om användaren. Sammanfattningsvis framstod jämställdhet i projektet All Aboard på många sätt som ett medel för att öka vinsten snarare än som ett mål i sig. Eftersom det var båtbranschen och inte jämställdhetssverige som skulle bedöma slutresultatet blev inte genus vare sig behandlat som en kompetens eller mättes som resultat. Om lönsamhet ska vara ett sätt att göra jämställdhet intressant, så måste därför frågor om vad det förväntas att ge för resultat vara tydligt problematiserat och formulerat och vad det ger för något mer än ökad lönsamhet. Även om All Aboard på ett generellt plan utmanade och ifrågasatte konstruktioner av genus så fanns det på en mer konkret nivå också begränsningar i de perspektiv som användes. I rapporten problematiseras innebörden av några områden som hade särskilt stor vikt; marknadsfeminism, inkludering respektive exkludering, åtskiljandet mellan ”genus som fakta” och ”genus som politik”, om konsekvenser av att kvinnor som kön visas upp på mässor samt förhållandet mellan användardriven innovation och ”den feminina smaken”. En modell i fem punkter som syntetiserar de lärdomar som analysen av All Aboard bidragit med har utvecklats. 1 Att genusvetenskaplig kunskap och kompetens tas på allvar. 2 Att mål för jämställdhet och för förändring av genusmönster är uttalade och genomförbara. 3 Att betydelsen av genus som en dimension i arbetsprocessen uppmärksammas. 4 Att analys av köns- och sexualitetskategorier på ett djupare plan finns med. 5 Att förhållandet mellan feminism som kritik och säljbarhet klarläggs.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
genus, jämställdhet, all aboard, konsumtion
Postens nummer:
195555
Posten skapad:
2014-03-24 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007