transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lean och arbetsmiljö inom sjukvården: Proaktivt förändringsarbete för hållbara arbetsprocesser inom vården

Författare och institution:
Jan Johansson Hanse (Psykologiska institutionen); Kerstin Dudas (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ulrika Harlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem, Chalmers); Caroline Jarebrant (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Jörgen Winkel (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
FALF Abstracts. Arbetslivets föränderlighet. FALF 17-19 juni 2013, Stockholm, s. 15-16
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det övergripande syftet med projektet (som finansieras av AFA Försäkring) är att skapa bättre förutsättningar för att kombinera effektiva patientflöden och en god arbetsmiljö bland anställda inom sjukvården. Ett delsyfte är att utveckla ett ergonomiskt integrerat komplement till LEAN-verktyget värdeflödesanalys (VFA). Ett annat delsyfte är att studera vilka faktorer som har betydelse i selektionsprocessen av lösningsförslag. Inom Lean är VFA ett etablerat verktyg för att effektivisera flöden. När ett flöde kartläggs så är huvudsyftet att reducera icke värdeskapande aktiviteter, dvs. den tid/aktiviteter som inte tillför varan eller tjänsten något värde. Genom visualisering av olika arbetsuppgifter i flödet (med hjälp av post it-lappar) och dialog tar man sig från ett nuläge till ett önskat framtida läge. Vid VFA finns dock en risk för arbetsintensifiering och därmed en risk för försämrad fysisk och/eller psykosocial arbetsmiljö. Därför är verktyget ERGONOVA (ergonomisk värdeflödesanalys) framtaget som ett integrerat komplement till VFA. Med ERGONOVA beaktas arbetsmiljöaspekter i ett flöde. De arbetsmiljöaspekter som beaktas är fysisk belastning(arbetsställningar, lyft av föremål mm) och arbetsinnehåll (krav, kontroll, kommunikation). Här görs bedömningar på arbetsuppgiftsnivå, flödesnivå och jobbnivå. Utifrån en nulägeskarta för flödet identifieras problem/hinder för arbetets utförande och arbetsmiljöbrister. Analysprocessen resulterar i konkreta lösningsförslag och en preliminär handlingsplan vad gäller ett framtida flöde. Förslagen exponeras sedan på avdelningen, där alla medarbetare ges tillfälle att lämna synpunkter. Slutligen fastställs en handlingsplan med de aktiviteter och åtgärder som krävs för att förändringarna ska kunna genomföras och implementeringen påbörjas. Resultat från tre vårdenheter inom Västra Götalandsregionen visar att de anställda blir delaktiga i förändringsarbetet, där analys av arbetssätt blir i centrum. Fördelen med att använda post it-lappar (olika färger för olika yrkeskategorier) är att de anställda får arbetsuppgifter och flödet ”framför ögonen”. Därmed förskjuts fokus från person till arbetssätt och flöde. De preliminära resultaten visar att den anställde ofta får en bättre förståelse för vad de gör i ett flöde och vad andra yrkeskategorier gör. Ergonomisk värdeflödesanalys genererar en betydande idérikedom vad gäller förslag till förändringar. Resultaten indikerar att de anställda får en tvärfunktionell dialog där man diskuterar och föreslår förändringar som ofta leder till både ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Arbetsvetenskap och ergonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
lean produktion, ergonomi, effektivitet, arbetsmiljö, värdeflödesanalys
Postens nummer:
189276
Posten skapad:
2013-12-16 10:51
Posten ändrad:
2016-07-01 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007