transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Individualisering av upprepade övergrepp: Hur många tillfällen minns man och går det att minnas fler?

Författare och institution:
Rebecca M. Willén (Psykologiska institutionen); Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen); Leif Strömwall (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Abstracts Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens Norra Latin, Stockholm 2013-11-14,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Bakgrund: Målsägare i utredningar om upprepat våld (t.ex. partnervåld) bör individualisera enskilda våldstillfällen, så den tilltalade får möjlighet att motbevisa målsägandeutsagan (NJA 2010, s 671). Kravet på individualisering kan således anses rimligt ur ett juridiskt perspektiv. Ur ett minnespsykologiskt perspektiv är det dock komplicerat då minnen av upprepade händelser tenderar smälta samman till en generell bild av hur händelserna brukar utspela sig (Schank & Abelson, 1977). Detta gäller för vardagliga företeelser som restaurangbesök, men också för svåra händelser som våld. Eftersom tidigare forskning (Philips & Fisher, 1998) har visat att minnesledtrådar (eng. ”cues”) kan öka mängden (korrekt) ihågkommen information om upprepade händelser, så var fokus för denna studie hur man kan underlätta individualisering med hjälp av olika typer av minnesledtrådar. Vidare undersökte vi hur många enskilda tillfällen man kan förvänta sig att en person kan individualisera. Metod: 95 tandvårdspatienter intervjuades två gånger var om de tandvårdsbesök de gjort under senaste tio åren. Minnenas korrekthet kontrollerades mot tandvårdsjournalerna. Vi undersökte effekten av tre slags minnesledtrådar: Detaljerade situationsledtrådar vs. Kategoriska situationsledtrådar vs. Jämförelseledtrådar. Situationsledtrådarna samlades in i en förstudie där deltagare ombads lista tandvårdsbesök de mindes att de gjort. Därefter ombads de skriva ned vad som gjorde att de kom ihåg just dessa besök. Dessa svar kategoriserades och skapade situationsledtrådarna. De kategoriska situationsledtrådarna utgjordes av kategorirubriker (t.ex. ”Tänk tillbaka på sådant du pratat om med personalen”). De detaljerade situationsledtrådarna innehöll, förutom kategorirubrikerna, även citat från förstudien (t.ex. ”Jag lovade tandläkaren att sluta snusa”). Jämförelseledtrådarna var sådant som idag ofta används av förhörsledare (t.ex. ”Tänk tillbaka på om något besök skiljer sig från de övriga”). Preliminära resultat: De personer som tagit del av situationsledtrådarna mindes något fler besök än jämförelsegruppen (skillnaden var dock inte signifikant, p = .053). 72 % av deltagarna kunde individualisera 3 till 8 besök. Några hade gjort över femtio besök men kunde trots det inte individualisera fler än tre av dem. På gruppnivå ökade dock antalet individualiserade besök ju fler besök totalt som personen uppskattade att hen gjort. Vidare fann vi att de deltagare som gjort många tandvårdsbesök ofta underskattade hur många de faktiskt hade gjort. Slutsatser: Situationsledtrådar har god potential att vara effektiva komplement till redan etablerade förhörstekniker, för att underlätta målsägares minneshämtning i utredningar om upprepat våld. Antalet individualiserade besök ökade något ju fler besök patienten trodde sig ha gjort, men den praktiska signifikansen kan ifrågasättas. Resultaten diskuteras utifrån deras betydelse för bedömningar av tillförlitlighet och trovärdighet i ärenden om upprepat partnervåld.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Nyckelord:
Rättspsykologi, Minnespsykologi, Intervjuteknik, Polisförhör
Ytterligare information:
Fullständig förteckning över författarna: Willén, R., Granhag, P. A., Strömwall, L., & Fisher, R. P.
Postens nummer:
186946
Posten skapad:
2013-11-18 12:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007