transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att mobilisera boende i invandrartäta storstadsförorter. Hyresgästföreningen Västra Sveriges projektarbete i Hjällbo 1998 -­2011

WORKING PAPERS - DEPARTMENT OF SOCIOLOGY AND WORK SCIENCE, 2013:02

Författare och institution:
Anna Tiger (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Thomas Jordan (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Antal sidor:
148
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Vad är det som ska till för att människor som har utländsk bakgrund – med erfarenheter och referensramar som i hög grad skiljer sig från traditionellt svenska – och som bor i socialt och ekonomiskt ”utsatta förortsområden”, ska kunna bli tillräckligt delaktiga i det svenska samhället för att kunna påverka sin egen vardag och sina egna liv? I Hjällbo – en invandrartät socioekonomiskt utsatt förort i Göteborg – har Hyresgästföreningen bedrivit projektverksamhet sedan 1998 för att undersöka i vilken mån de som folkrörelse kan bidra till ökad delaktighet, genom att mobilisera boende och därmed ge dem en kanal genom vilken de kan påverka sin situation i allmänhet och sitt boende i synnerhet. Studiens huvudsyfte har varit att utifrån projektledarens erfarenheter av verksamma respektive mindre framgångsrika arbetsmetoder för att skapa ökad egenmakt och integration för boende i Hjällbo, öka vår kunskap kring vad som fungerar och inte fungerar i folkrörelsearbete i dessa miljöer. Studien bygger på intervjuer med projektledaren kompletterade med andra aktörers infallsvinklar, genom intervjuer och studier av skriftliga källor. Utvärderingen pekar mot att bestående resultat uppnåtts inom områden som boendes mobilisering och aktiva deltagande i att driva egna frågor, kunskap och insikter kring värdet av demokratiska arbetsmetoder, föreningskunskap, och kunskap om det svenska samhället som behövs för att kunna påverka och integreras i det etablerade samhället. Studien pekar vidare mot att projektledarens arbete med inre processer hos boende – enskilda individers självförtroende, kunskap, motivation, etc., liksom gruppers kollektiva värderingar, normer, gruppidentiteter, gemensamma mål, osv – bidragit till långsiktigt hållbara resultat i form av ökad delaktighet i lokalsamhället och ökad integration i det svenska majoritetssamhället – resultat som även manifesterats i konkreta, mätbara och utifrån synliga resultat, både på samhällsnivå och på individnivå. Kunskap om hur det etablerade svenska samhället fungerar i teori och praktik är vad som i studien pekas ut som nyckelfaktor för integration. Ett antal andra nyckelfaktorer framträder som avgörande för att boende ska kunna tillägna sig sådan kunskap: • Att arbetet utgår från boendes verklighet och behov för stunden. • Att förtroendefulla relationer byggs mellan projektledaren och boende. • Att höga ambitioner och stark tilltro till individers förmåga paras med stöd anpassat till 
individers och gruppers behov. • Att projektledaren inte gör arbetet åt boende utan ger stöd åt dem att själva ta initiativ. • Att projektledarens förhållningssätt gentemot boende präglas av öppenhet, respekt, äkta 
engagemang och att projektledaren på riktigt ”tycker om” de människor han/hon finns där för, för att stötta.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Social omsorg/socialpedagogik
Nyckelord:
Integration, mobilisering, förorter, Hyresgästföreningen, invandrare
Postens nummer:
184257
Posten skapad:
2013-09-30 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007