transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om handlingsutrymme och datorisering i skuldsaneringsprocessen inom Kronofogdemyndigheten. Institutionell etnografi bland "dataskärmsbyråkrater".

Författare och institution:
Bengt Jacobsson (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
SANT (Sveriges Antropologförbund)-konferens 12-14 maj 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Om handlingsutrymme och datorisering i skuldsaneringsprocessen vid Kronofogdemyndigheten – Institutionell etnografi bland “dataskärmsbyråkrater” Detta bidrag baserar sig på s.k. institutionell etnografi och analyserar institutionella diskurser och agerande under en omfattande organisatorisk förändring, där “gräsrotsbyråkraternas”/ handläggarnas beslutsprocess blivit alltmer rutiniserad. Både handläggning av ärenden och kontakt med gäldenärerna sker idag nästan helt digitalt. Klientdata dokumenteras enligt fasta mallar och datoriserade kunskapshanteringssystem har påtagligt minskat tjänstemännens handlingsutrymme. Många beslut tas inte av den ansvarige handläggaren utan finns förprogrammerade i dataprogrammen. Handläggare talar alltmer om arbetet som mindre intressant och utmanande och beskriver sina uppdrag som “praktiskt taget ett löpande bandarbete”. Förutom frågor kring handlingsutrymme aktualiseras även frågor om “rättvisa”, när beslutsgången i ökande grad struktureras av “case management” och expertsystem. Detta gäller i synnerhet s.k. komplicerade fall.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Skuldsanering, handläggning, datorisering, handlingsutrymme
Postens nummer:
181709
Posten skapad:
2013-08-16 15:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007