transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Validitet och reliabilitet av frågeformuläret Inverkan på Delaktighet och Autonomi för äldre personer

Författare och institution:
Isabelle Ottenvall Hammar (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Christina Ekelund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Katarina Wilhelmson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Kajsa Eklund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Posterpresentation AT-Forum Stockholmsmässan 24-25/4-2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bakgrund: Frågeformuläret Inverkan på Delaktighet och Autonomi (IPA) har konstruerats för att mäta en persons upplevda delaktighet och självbestämmande/beslutande autonomi. Eftersom validiteten och reliabiliteten av IPA är testade på personer under 75 års ålder, behövs ytterligare studier riktade mot äldre. Syfte: Att undersöka validiteten och reliabiliteten av frågeformuläret IPA för personer i åldern 70 år och äldre. Metod: Studien utfördes i två steg som figuren visar; först ett validitetstest av den svenska versionen av IPA och därefter ett test-retest reliabilitetstest av det reviderade frågeformuläret. I test-retesten användes Svenssons program, ett statistiskt program som är lämpligt vid analys av ordinaldata. Resultat: Deltagarna ansåg att frågorna var viktiga men omfattande. När de besvarade frågorna framkom att de fokuserade på enbart utförandet av aktiviteterna. Revideringen resulterade i 22 frågor om upplevd delaktighet och självbestämmande. Test-retesten visade att den procentuella överensstämmelsen varierade, 15 frågor hade hög reliabilitet (70 % eller över). Slutsatser: IPA-Ä är valit och reliabelt för den äldre populationen. IPA-Ä kan användas som ett utvärderingsinstrument för att säkerställa äldre personers rätt till självbestämmande och delaktighet. IPA-Ä rekommenderas som ett utvärderingsinstrument vid geriatrisk rehabilitering.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
Postens nummer:
179202
Posten skapad:
2013-06-26 08:48
Posten ändrad:
2013-10-11 09:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007