transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur upptäcker BUP våld i nära relationer? Förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet.

Författare och institution:
Ole Hultmann (Psykologiska institutionen)
ISBN:
978-91-86759-15-5
Antal sidor:
30
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Allmänna Barnhuset
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Denna rapport sammanfattar två delstudier om upptäckt av barns våldsutsatthet när de får kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Studierna har gjorts inom ramen för forskningsprojektet Kartläggning och behandling inom BUP för barn som upplever våld i sin familj. Syftet med de två studierna var dels att undersöka förekomsten av våld mot mammor i nära relationer bland de som med sina barn söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), dels att undersöka behandlarnas erfarenheter med att identifiera våld genom ett standardiserat frågeformulär. I studie I undersöktes förekomsten av våld mot mammor i nära relationer. Behandlare uppmanades under ett kalenderår att rutinmässigt vid nybesök muntligt fråga mamman till patienten om hon varit utsatt för våld i en nuvarande eller tidigare relation. Av 308 tillfrågade mammor svarade 21 % ja på frågan. Rutinfrågan ställdes dock inte i 30 % av ärendena. I studie II intervjuades fjorton behandlare om deras erfarenheter med att vid nybesök skriftligt fråga om våld i nära relationer. Behandlare intervjuades om hur de uppfattade användandet av ett standardiserat frågeformulär med båda föräldrar. I synnerhet intervjuades behandlarna om ärenden där svårigheter med användandet av formuläret hade förekommit. För att införa en skriftlig rutin om förekomst av våld i nära relationer vid nybesök inom BUP behövs både tid och ett organisatoriskt stöd vid införandet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Nyckelord:
våld i nära relationer,BUP,förekomst,upptäckt
Ytterligare information:
www.allmannabarnhuset.se
Postens nummer:
178698
Posten skapad:
2013-06-17 20:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007