transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Familjecentrerad neonatalvård

Redaktör(er):
karin jackson (-); Helena Wigert (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
ISBN:
978-91-44-07462-7
Antal sidor:
231
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Familjecentrerad neonatalvård Föräldraskapet är förknippat med förväntningar och drömmar om hur det lilla barnet såväl som föräldraskapet och familjelivet ska gestalta sig. När ett barn föds för tidigt eller blir sjukt, blir den första tiden med barnet inte som planerat. Föräldrarna blir mer eller mindre beroende av den specialistvård som erbjuds och deras naturliga omsorg om det lilla barnet får stå tillbaka i olika grad för barnets behov av professionell vård, vilken i hög grad präglas av en teknisk och avancerad intensivvård. Boken fokuserar på omvårdnad inom familjeinriktad neonatalvård som främst utgår från föräldrars perspektiv på att bli förälder till ett för tidigt fött barn eller sjukt nyfött barn och föräldrarnas kontakter med hälso- och sjukvården i samband med barnets födelse samt under barnets första levnadsår. Familjecentrerad neonatalvård vänder sig till studenter på avancerad nivå inom främst hälso- och sjukvårdens specialistutbildningar: barnoch ungdom, distriktssköterska, barnmorska och akut-/intensivvård. Boken riktar sig även till personal inom såväl förlossningsvård som BB-vård, neonatalvård (intensivvård, lättvård) och barnhälsovård.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
familjecentrerad vård, neonatal vård
Ytterligare information:
Karin Jackson är barnsjuksköterska, distriktssköterska och med. dr i vårdvetenskap. Hon arbetar som lektor vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet, och är även verksam inom specialistsjuksköterskeprogrammen. Helena Wigert är barnsjuksköterska och fil. dr i omvårdnad. Hon arbetar som lektor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och vid Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Postens nummer:
175437
Posten skapad:
2013-04-08 08:26
Posten ändrad:
2014-03-24 09:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007