transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vid stenskeppets akter. En nyfunnen dubbelgrav från gotland

Författare och institution:
Joakim Wehlin (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Forntid längs Ostkusten 3. Blankaholmsseminariet år 2011, s. 174-199
ISBN:
978-91-977367-8-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det får numera anses som en klyscha att påstå att man aldrig hittar det som förväntas vid en arkeologisk undersökning. I detta fall måste dock klyschan upprepas, dock aningen utvecklad, eller invecklad kanske är en mer rättfärdigad fras i sammanhanget. Följande text är baserad på en arkeologisk undersökning där en 27,5 meter lång skeppssättning (skeppsformad stensättning) återfanns och intill denna också en egendomlig dubbelgrav. Den vid första anblicken enkelt tolkade och typologiskt daterbara graven skulle visa sig ruva på en långt mer komplicerad inre stratigrafi och därtill en dateringsproblematik som sträcker sig över 1500 år. Nämnda dubbelgrav återfanns hösten 2010 på Goks ägor i Lau socken på sydöstra Gotland. Förutom en dubbelgrav innehöll anläggningen föremål som kan härledas till den äldsta järnåldern på ön, omkring 500 f.Kr. De gotländska skeppssättningarna dateras vanligen till den yngre bronsåldern (1100–500 f.Kr.) och innehåller i regel brandgravar (Schnittger 1920; Hansson 1927; Pettersson 1982; Artelius 1996; Hallin 2002). Dubbelgraven tangerar därmed tidsmässigt dess yngsta del, men innehöll å andra sidan två obrända individer. Därmed är dubbelgravens relation till den äldre skeppssättningen av stort intresse och kommer behandlas i följande text.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Nyckelord:
Bronsålder, förromersk järnålder, skeppssättning, stensättning, Gotland
Postens nummer:
174402
Posten skapad:
2013-03-05 12:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007