transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det heterogena engelsk-klassrummets ämnesdidaktiska utmaningar: En jämförelse mellan elever med stor respektive liten mängd extramural engelska

Författare och institution:
Liss Kerstin Sylvén (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Pia Sundqvist (-)
Publicerad i:
NOFA 2011, Karlstad,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
I svensk skola är engelska ett kärnämne, vilket automatiskt ger det en speciell tyngd. Engelska är också generellt sett ett populärt ämne som anses viktigt (Oscarson & Apelgren, 2005; Skolverket, 2004). Detta är inte underligt eftersom inflödet och användningen av det engelska språket är utbrett i dagens svenska samhälle. Alltsedan IT-revolutionen har dessutom engelskan fått ökat utrymme eftersom engelska är det ledande språket på Internet och dessutom fungerar som ett globalt lingua franca (Crystal, 2006). Inom språkvetenskap har det länge funnits en distinktion mellan främmandespråksinlärning och andraspråksinlärning, där det förstnämnda motsvarar att man lär sig målspråket framförallt genom undervisning i ett land där målspråket inte talas och det sistnämnda att man bor och lever i ett land där målspråket talas och lär sig språket på så sätt (Lightbown & Spada, 2006). I en nutida svensk kontext hävdar vissa att engelska mer liknar ett andraspråk än ett främmande språk, framförallt därför att elever i ökande grad lär sig engelska även utanför skolan, så kallad extramural engelska (jfr Viberg 2000; Sundqvist 2009). Situationen har medfört att elever stiger in i engelskklassrummet med helt olika bakgrund beträffande extramural engelska, vilket bland annat avspeglas i den kunskapsnivå de har. Den kunskapsmässiga polariseringen inom ett klassrums väggar kan vara mycket stor och innebär en didaktisk utmaning för engelskläraren. I detta paper diskuterar vi det heterogena engelskklassrummets ämnesdidaktiska utmaningar, bland annat utifrån resultat från en gemensam pilotstudie om extramural engelska bland elever på mellanstadiet samt våra respektive doktorsavhandlingar genomförda i årskurs 9 samt på gymnasiet. Vi kommer bland annat att jämföra elever med stor respektive liten mängd extramural engelska och diskutera vilken typ av engelska de ägnar sig åt utanför skolan samt vilka konsekvenser deras extramurala vanor får för prestationerna i klassrummet och för läraren.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
Young learners, extramural English, SLA
Postens nummer:
170973
Posten skapad:
2013-01-16 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007