transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Humaniora i en tid av förändrade villkor och gränsdragningar

Författare och institution:
Aant Elzinga (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Humaniora i kunskapssamhället. En nordisk debattbok red.Jesper Eckhart Larsen & Martin Wiklund, s. 25-51
ISBN:
978-87-87564-82-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
NSU Press/Århus University Press
Förlagsort:
Århus, Danmark
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
En viktig roll för forskning inom humaniora har alltid varit att reflektera kring förändringar - ibland drastiska - i civilisationer. Grundvalen för forskning är då att söka tilföra samhället olika sätt att hantera eller anpassa sig till dessa förändringar av kunskap om i viss mån jämförbara perioder eller kontexter. Kapitlet inleds med en diskussion av nuvarande trender samt svårigheten att prognostisera. Därefter placeras diskussionen om humaniora i en nutida forskningspolitisk kontext. Skilda kunskapsideal hos forskare identifieras och diskuteras i förhållande till fyra olika "policy"-kulturer: en akademisk, en byråkratisk, en kommersiell och en som förknippas med det civila samhället. Implikationer undersöks med sikte på olika argument om hur vikten av forskning inom humaniora må legitimeras utifrån varierande utgångspunkter och ideal. Resonamanget sammanfattas i en typologi.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Humaniora, kunskapsideal, forskningspolitik, policy-kulturer, utvärderingar
Ytterligare information:
Antologin i vilken kapitlet publiceras är baserad på verksamheter inom ram för Nordiska Sommaruniversitetets krets "Humaniora i samfundet" 2008-2011. Se www.nsuweb.net.
Postens nummer:
170149
Posten skapad:
2013-01-10 21:03
Posten ändrad:
2013-02-15 08:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007