transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

«Forum shopping» genom artikel 3.1 i Insolvensförordningen

Författare och institution:
Emil Nästegård (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Tidsskrift for rettsvitenskap, 125 ( 1-2/2012 ) s. 91-136
ISSN:
0040-7143
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Denna artikel redogör för tolkningen och tillämpningen av artikel 3.1 i insolvensförordningen (Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden) samt åskådliggör hur insolventa bolag har kunnat utnyttja rekvisitet «huvudsakliga intressen» och sätespresumtionen för att utföra forum shopping till en för dessa bolag lämplig insolvensjurisdiktion. Praxis såväl före som efter EU-domstolens på området mycket betydelsefulla avgörande C-341/04 Eurofood (avkunnat 2006) analyseras i syfte att utröna huruvida Eurofood har påverkat bolagens agerande och försvårat utförandet av forum shopping. Förutom avgörandet Eurofood och nationella domstolsbeslut konsulteras även doktrin på området samt den s.k. Virgós/Schmit-rapporten (i doktrinen även benämnd Den Förklarande rapporten), som är en kommentar till förordningstexten.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Bolagsrätt
Nyckelord:
insolvensförordningen, EU-rätt, bolagsrätt, processrätt
Postens nummer:
169105
Posten skapad:
2013-01-04 09:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007