transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rutinmässig kartläggning av våld mellan föräldrar på en barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning – en kvalitativ studie

Författare och institution:
Ole Hultmann (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Den 7. Nordiska konferanse om barnemisshandling och omsorgssvikt. 14 maj 2012, Bergen,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Förekomsten av våld i familjer som besöker Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) ligger på ca 25 % enligt existerande studier. 14 terapeuter på BUP intervjuades om deras erfarenheter av att rutinmässigt använda ett kort frågeformulär; Partner Violence Screening (PVS) för att vid nybesöket kartlägga för våld mellan föräldrar. Terapeuterna hade vid tiden för studien praktiserad rutinmässigt tillfrågande om våld under flera år och var därför erfarna inom området. I studien fokuserades på kvarvarande svårigheter hos terapeuter vid rutinmässig kartläggning av våld. I analysen av deras svar framkom tre teman: 1) Ett hinder; rutinmässigt frågande om våld kunde leda till att den våldsutsatta utsattas för ytterligare fara eller påverkade relationen till terapeuten negativt, 2) Ambivalens; vikten av att ställa frågan om våld erkändes och gav anledning till reflektioner om egna begränsningar, 3) En hjälpsam struktur. Studien visade att implementering av rutinmässig tillfrågande om våld vid nybesöket är en process om tar lång tid. Processen har lett till en markant ökning i frågande om våld vid nybesöket. Rutinmässig kartläggning vid nybesöket förutsätter individuella samtal i som komplement till familjesamtalet. Underlättande faktorer har varit samarbete med universitetet, diskussioner i arbetsgruppen och kontroll och stöd vid införandet av rutinen. Preliminära kvantitativa resultat av kartläggning med PVS kommer också att presenteras.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Postens nummer:
168870
Posten skapad:
2013-01-02 16:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007