transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I skuggan av NHL: En organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey

Författare och institution:
Jyri Backman (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
IPD-rapporter / Institutionen för pedagogik och didaktik, ISSN 1404-062X
Antal sidor:
103
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Datum för examination:
2012-12-13
Tidpunkt för examination:
13-15
Lokal:
Malmö högskola - Fakulteten för lärande och samhälle - B423
Opponent:
Docent Josef Fahlén
Sammanfattning (abstract):
I denna licentiatuppsats har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den globala ishockeyn. Bakgrunden till problemområdet är att företrädarna för svensk respektive finsk elitishockey implementerat olikartade organisatoriska lösningar, trots att de utvecklats i kontexter med likartade sportmodeller och samhällsvillkor. Metodologiskt bygger denna licentiatuppsats på komparativa studier. Som grund för min analys har jag använt mig av dokumentanalys med inslag av rättsdogmatik. Den teoretiska ramen har utgjorts av historikern Martin Alms amerikaniseringsbegrepp samt juristen och forskaren Lars Halgreens analys om amerikaniseringen av europeisk sport. Följande frågeställningar har analyserats: Hur har elitserien respektive SM-liiga utvecklats i relation till den amerikanska respektive europeiska sportmodellen, sedan 1970-talets mitt? Vilka kännetecken kan fastställas för de respektive organisationsmodellerna? På vilka sätt skiljer respektive liknar de varandra samt vilka förutsättningar för parallellverkan kan urskiljas, dels generellt och dels specifikt i en ishockeykontext? Vilka tendenser och inslag kan skönjas i elitserien respektive SM-liiga av det faktum att ishockeyn genom åren både sportsligt och kommersiellt dominerats av NHL? Min studie visar att ishockeysporten är en spjutspets i amerikaniseringen och kommersialiseringen av nordisk sport samt att ishockeyns kommersialisering och professionalisering i någon form leder till en amerikanisering. Studien visar att företrädarna för den finska elitishockeyn haft stor autonomi präglat av förbundssplittring, vilket har sin förklaring i Finlands 1900-talshistoria. Denna självständighet har utgjort grund för den finska elitishockeyns snabba och häftiga utveckling efter andra världskriget. I jämförelse är Sverige präglat av konsensusorientering med Sveriges Riksidrottsförbund som centraladministration och paraplyorganisation för hela den svenska idrotten, även om Svenska Hockeyligan Ab på senare år fått allt större roll inom svensk ishockey. En slutsats är att Finlands högsta ishockeyserie kan anses vara en hybrid mellan den amerikanska respektive europeiska sportmodellen. Sveriges högsta ishockeyserie är å andra sidan närmare sammanlänkad med den europeiska sportmodellen, även om det finns stora kommersiella intressen inom svensk elitishockey.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Elitserien, SM-liiga, amerikanska respektive europeiska sportmodellen
Postens nummer:
168023
Posten skapad:
2012-12-17 15:20
Posten ändrad:
2012-12-17 15:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007