transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kris och organisatorisk innovation – isländska kommuners agerande

Författare och institution:
Anna Cregård (Förvaltningshögskolan); Rolf Solli (-); Patrik Zapata (Förvaltningshögskolan)
ISBN:
978-91-980639-3-6
Antal sidor:
34
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Natkom
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
De fem universitetsanknutna kommunforskningsinstituten har tillsammans utvecklat ett forskningsprogram för studier av framgångsrik förändring och hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer. Två rapportserier har etablerats för publicering av genomförda studier och framkomna resultat. Den ena rapportserien innehåller tydliga teoretiska angreppssätt och tolkningar medan den andra, de så kallade Erfa-rapporterna, huvudsakligen innehåller empiriska beskrivningar och analyser. Rapport 13 i föreliggande rapportserie fokuserar hur ekonomisk kris påverkar innovationsprocesser i kommuner. Vårt normsystem bygger på att kris främjar just innovationer. Syftet med studien är att bidra till kunskapsbildningen om organisatoriska aktiviteter i kommuner i ekonomisk kris, vi närmar oss krisen från tre olika infallsvinklar: a) förhållandet mellan den ekonomiska krisen och organisatorisk strukturomvandling; b) innovation som en process för att anpassa sig till institutionella tryck; samt c) antagande om att nya organisatoriska idéer skapas i det lokala sammanhanget som en följd av krisen. Frågorna diskuteras med hjälp av hur tre isländska kommuner hanterade efterdyningarna av finanskrisen 2008. Resultatet visar att krisen framkallar förändring men att det är förändringar som ligger inom en ram av förväntningar. Förändringsarbetet är mer reaktivt än proaktivt. Kanske är det så att kommuner inte kan vara särskilt proaktiva, de förväntas vara stabila.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
kris, organisatorisk innovation, neo-institutionell teori, Island
Postens nummer:
167109
Posten skapad:
2012-12-05 14:40
Posten ändrad:
2012-12-17 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007