transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Högskolans tredje uppgift – historia och demokratiska konsekvenser

Författare och institution:
Dick Kasperowski (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Fredrik Bragesjö (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Resultatdialog 2012. Vetenskapsrådets resultatdialog, s. 12
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Sedan 1800‐talet har universiteten haft två uppgifter: att utbilda och att forska. För 30 år sedan fick det svenska högskoleväsendet ytterligare en skyldighet: att informera om sin verksamhet och samverka med samhället. Hur kommer det sig att man i Sverige valde att reglera universitetens relationer till sin omvärld i lag? Vilka tillämpningar och konsekvenser har den tredje uppgiften haft? Resultaten från detta projekt kastar nytt ljus över de svenska universitetens plats i samhället och utmanar den vedertagna uppfattningen att samarbete mellan universitet och näringsliv är en sentida företeelse.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
högskolelagen; den tredje uppgiften; samverkan; nytta; vetenskapligt medborgarskap.
Ytterligare information:
Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet håller varje år en konferens, en så kallad resultatdialog, om den forskning som finansierats av rådet och de resultat som framkommit. Denna konferenspresentation är baserat på den forskning som bedrivits och bedrivs inom VR-projektet "Det förvetenskapligade samhällets demokrati: om vetenskapligt medborgarskap i den tredje uppgiftens historia, 1977-2007": http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=51172
Postens nummer:
164714
Posten skapad:
2012-10-14 19:09
Posten ändrad:
2012-10-16 12:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007