transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”– Kuka … puhhuu …? stönade Esaias. Vem pratar?” Litterär flerspråkighet och språkväxling i Mikael Niemis roman Mannen som dog som en lax

“–Kuka … puhhuu …? Esaias moaned. Who is talking?” Literary multilingualism and literary code switching in Mikael Niemi’s novel Mannen som dog som en lax [‘The man who died like a salmon’]

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket, ISSN 1401-5919; nr 2012:4
Antal sidor:
65
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I den här rapporten redovisas en fallstudie av litterär flerspråkighet och språkväxling utifrån Mikael Niemis roman Mannen som dog som en lax (2006). Romanen utspelar sig huvudsakligen i svenska Tornedalen, där många människor är tvåspråkiga och talar både meänkieli och svenska. Sändaren anser sig inte vara tvåspråkig och det är sannolikt inte heller flertalet tänkta mottagare. Däremot är språkliga förhållanden centrala för romanens tema. Svenska är huvudspråk i romanen och inslag på meänkieli/finska och andra språk svarar för en mindre del av textmassan. I det undersökta materialet, som utgör cirka hälften av det totala antalet textsidor i romanen, dominerar implicit språkväxling i form av metaspråkliga kommentarer och kontextuella ledtrådar. Den klart vanligaste typen av explicit språkväxling är svenska > meänkieli/finska. Explicit språkväxling markeras mestadels i texten, vanligen med kursiv stil och/eller översättning till svenska, och den uppträder främst i romanens dialog. Det är ovanligt med morfologisk integrering av belägg för explicit språkväxling i huvudspråket svenska, medan det är mer vanligt med syntaktisk integrering. Denna förekommer till största delen i olika former av anföring. I materialet finns exempel på att språkväxling används för att försöka återge ett autentiskt språkbruk och skildra en autentisk språkmiljö. Därtill finns exempel på att Tornedalen, tornedalingar och meänkieli mer skildras som exotiska fenomen jämfört med majoritetssamhället och människor som hör hemma i detta. Likaså finns det exempel på att läsare, beroende på sina kunskaper om Tornedalen, dess förhållanden och meänkieli/finska, kan inkluderas eller exkluderas i partier av Mannen som dog som en lax genom olika språkväxlingsstrategier som Mikael Niemi använder.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Finsk-ugriska språk ->
Finska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
Nyckelord:
litterär flerspråkighet, språkväxling, tornedalslitteratur, Mikael Niemi, Mannen som dog som en lax, meänkieli, litterär stilistik, textforskning
Postens nummer:
161016
Posten skapad:
2012-08-03 11:19
Posten ändrad:
2012-08-03 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007