transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den privata säkerhetssektorn i internationella operationer: utmaningar, möjligheter och civil-militära relationer

Författare och institution:
Joakim Berndtsson (Institutionen för globala studier)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GRI-rapport, ISSN 1400-4801; nr 2012:2
Antal sidor:
66
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Denna studie fokuserar på anlitandet av privata säkerhetsföretag (PSF) för tillhandahållandet av vålds- och säkerhetsrelaterade tjänster i och omkring väpnade konflikter och internationella operationer. Den växande användningen av dessa företag och deras tjänster har inneburit att marknadsbaserade säkerhetslösningar i ökande grad blivit en del av internationell krishantering och multinationella operationer. För säkerhetssektorn har denna utveckling varit mycket gynnsam, men den har också skapat en rad problem, exempelvis när det gäller den statliga kontrollen över, och regleringen av, vålds- och tvångsmedlen. Vissa företag har blivit mer eller mindre ökända för sin inblandning i uppmärksammade och våldsamma incidenter i bland annat Irak, men trots detta håller trenden mot ett ökat beroende av kommersiella aktörer i sig. Detta är tydligt i fall som Afghanistan, där många stater – däribland Sverige – är beroende av PSF för skyddet av sin personal och infrastruktur. Det stadigt ökande beroendet förklaras bland annat av att det upplevda behovet av vålds- och säkerhetsrelaterade tjänster är långt större än vad myndigheter och organisationer själva kan tillfredsställa, samt att den privata sektorn erbjuder tjänster och funktioner som kan vara både mer flexibla och bättre kvalificerade än alternativen. Trots att forskningen kring företagen utvecklas kvarstår en rad viktiga frågor om effekterna av denna privatisering eller kommersialisering som än så länge saknar svar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
Postens nummer:
156201
Posten skapad:
2012-03-26 14:59
Posten ändrad:
2012-04-19 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007