transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kinesiofobi (rörelserädsla) hos patienter med kranskärlssjukdom

Författare och institution:
Maria Bäck (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Åsa Cider (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Johan Herlitz (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Mari Lundberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Abstraktbok Sjukgymnastdagarna 14-16 sept 2011, Stockholm, s. 23
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Bakgrund och syfte Att patienter med kranskärlssjukdom är rörelserädda är ett känt kliniskt fenomen, som dock inte finns vetenskapligt studerat. Studiens syfte var tvådelat: 1). Reliabilitets- och validitetstesta Tampaskalan för kinesiofobi – Heart (TSK-SV Heart). 2). Undersöka förekomsten av kinesiofobi bland patienter med kranskärlssjukdom. Metoder Studien bestod av 332 patienter (75 kvinnor) med kranskärlssjukdom som vårdats vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska mellan 2007-2009. Patienterna inkluderades 6 månader efter vårdtillfället. Kinesiofobi utvärderades med TSK-SV Heart, ett frågeformulär som subjektivt mäter patientens grad av kinesiofobi. Ett värde >37 poäng indikerar kinesiofobi. För test av reliabilitet av TSK-SV Heart mättes stabilitet över tid, inre konsistens samt homogenitet. Validitetstesterna inkluderade ytvaliditet, innehållsvaliditet samt begreppsvaliditet. Resultat Reliabilitetstesterna visade på en god stabilitet över tid (Intraclass Correlation Coefficient=0.84) och en god inre konsistens (Cronbach’s alpha=0.79). Validitetstesterna resulterade i en god yt- och innehållsvaliditet. Begreppsvaliditeten utvärderades genom en konfirmatorisk faktoranalys som visade på acceptabla modellanpassningmått för en fyra faktor modell. Tjugo procent av patienterna hade en förhöjd grad av kinesiofobi (>37 poäng på TSK-SV Heart). Konklusion Att med ett reliabelt och valitt instrument kunna identifiera de patienter med kranskärlssjukdom som har en hög grad av kinesiofobi kan vara ett första steg mot att utforma en behandling för att öka dessa patienters följsamhet till fysisk aktivitet och träning, som har väl vedertagna positiva effekter.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
Nyckelord:
Kinesiofobi, rörelserädsla, kranskärlssjukdom
Postens nummer:
151021
Posten skapad:
2011-12-27 21:33
Posten ändrad:
2011-12-27 21:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007