transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att känna sig stärkt och fatta välgrundade beslut under tiden som sjukskriven – en studie med utgångspunkt i kvinnors erfarenheter.

Författare och institution:
Lena Mårtensson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Socialmedicinsk tidskrift, 88 ( 5 ) s. 428-35
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Att vara involverad i beslut i samband med sjukskrivning förutsätter kunskap och förståelse av olika aspekter av beslutet liksom av det sammanhang beslutet fattas i. Studiens syfte var att undersöka sjukskrivna kvinnors erfarenheter av faktorer som bidragit till att de känt sig stärkta och kunnat fatta välgrundade beslut i frågor som relaterar till sjukskrivning och rehabilitering. I studien ingick fokusgrupper och intervjuer med 32 sjukskrivna kvinnor. Efter analys och syntetisering av data framträdde fyra övergripande kategorier som var för sig innehöll flera faktorer: Att se sig själv som en kapabel person, Att förvissa sig, Att var en värderad del av ett sammanhang och En stöttande omgivning. Såväl kategorier som faktorer kommer att ligga till grund för utveckling av ett s.k. beslutsstöd för kvinnor som blir sjukskrivna. Being involved in decisions during sick leave implies the need of knowledge and understanding different aspects of the decision as well as of the context in which the decision is made. The aim of this study was to explore and describe women’s experiences of factors that contribute to their ability to make informed decisions about during sick leave. Thirty-two sick listed women discussed and described their experiences in focus group discussions and individual interviews. Analysis and synthesis of the collected data generated factors distributed over four comprehensive categories: Regarding oneself as capable, Making sure of things, Being a valued part of a greater whole and A supporting environment. Both categories and factors will constitute a foundation for development of a decision aid for sick listed women.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Nyckelord:
Hälsolitteracitet, Rehabilitering, Beslutsfattande, Health literacy, rehabilitation, decision making
Postens nummer:
146625
Posten skapad:
2011-09-27 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007