transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Låg risk för ohälsa hos barn födda efter in vitro-fertilisering

[Low risk of illness among children born after fertilization in vitro]

Författare och institution:
Christina Bergh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Ulla-Britt Wennerholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Läkartidningen, 107 ( 42 ) s. 2554-2559
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Mer än 4 miljoner barn har fötts i världen efter IVF, och 40 000 i Sverige. De senaste åren har ca 3 500 IVF-barn fötts i Sverige. De allra flesta barn födda efter IVF är friska. Den största risken med IVF internationellt sett är den höga flerbördsfrekvensen som leder till ökade risker för barnen, framför allt beroende på förtidsbörd. Den höga flerbördsfrekvensen beror på att man återför flera befruktade ägg. I Sverige återför man i dag i allmänhet endast ett befruktat ägg. Därmed har risken för graviditetskomplikationer och förtidsbörd minskat betydligt. Det finns en liten men väldokumenterad ökad risk för missbildningar efter IVF. Utöver förhöjd flerbördsfre­kvens beror de ökade riskerna sannolikt på individuella egenskaper hos föräldrarna och inte på IVF-tekniken i sig. Fortsatt uppföljning är nödvändig för att följa barnen högre upp i åldrarna och för att följa riskutvecklingen när nya tekniker införs.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Reproduktiv hälsa
Nyckelord:
Child Development, Chromosome Aberrations, Congenital Abnormalities, etiology, Female, Fertilization in Vitro, adverse effects, Humans, Infant, Newborn, Infant, Premature, Pregnancy, Pregnancy Reduction, Multifetal, Pregnancy, Multiple, Premature Birth, Risk Factors, Sperm Injections, Intracytoplasmic, adverse effects
Postens nummer:
142808
Posten skapad:
2011-07-01 08:47
Posten ändrad:
2012-03-06 12:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007