transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Long-term treatment with interferon-alpha can induce sarcoidosis. The connection can be stronger than earlier believed].

Låingtidsbehandling med interferon-alpha kan utlösa sarkoidos. Sambandet kan vara starkare än man tidigare trott.

Författare och institution:
Johan Grunewald (-); Olle Andersson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Mary Berlin (-); Maria Bradley (-); Göran Zetterberg (-); Ola Weiland (-); Anders Eklund (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 103 ( 26-27 ) s. 2045-8
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adult, Antiviral Agents, administration & dosage, adverse effects, Drug Therapy, Combination, Female, Hepatitis C, Chronic, drug therapy, Humans, Interferon-alpha, administration & dosage, adverse effects, Lymphocyte Activation, Macrophage Activation, Male, Middle Aged, Ribavirin, administration & dosage, Risk Factors, Sarcoidosis, chemically induced, immunology, Th1 Cells, immunology, Time Factors
Postens nummer:
142002
Posten skapad:
2011-06-20 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007