transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Framtida forskningsstrukturer för friluftsliv och naturturism i Sverige - Ett diskussionsunderlag

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, rapport nr. 17

Författare och institution:
Klas Sandell (-); Peter Fredman (-); Marie Stenseke (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi)
ISBN:
978-91-86694-47-0
Antal sidor:
61
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring
Förlagsort:
Östersund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
En av uppgifterna som forskningsprogrammet "Friluftsliv i Förändring" (FiF) har är att ta fram ett diskussions- och beslutsunderlag angående framtida forskningsstrukturer för friluftsliv och naturturism i Sverige. Den här rapporten sammanfattar det underlag som hittills har samlats in i form av workshops, presentationer och diskussioner i olika konstellationer. Detta diskussionsunderlag kommer att vara en plattform för det fortsatta arbetet som slutligen kommer att avrapporteras hösten 2012. Utifrån de underlag som hittills samlats in konstateras i rapporten bl.a.: att friluftslivet i förhållande till sin samhällsroll och forskningspotential i övrigt är ett starkt underbeforskat fält i Sverige och att FiF därför måste ses som en inventerande startpunkt – inte en slutpunkt – i förhållande till forskningsbehoven. Detta intryck förstärks av att den då aktuella utlysningen innehöll medvetna avgränsningar samt att ett uttalat syfte för detta första större forskningsprogram om friluftsliv i Sverige var att etablera grundläggande kunskaper om fältet som en bas för fortsatt forskning. Utifrån dessa konstateranden identifieras och diskuteras ett antal val och handlingsalternativ. Rapporten avslutas med en serie preliminära slutsatser varifrån bl.a. följande kan noteras: ␣ att det är viktigt att bevaka ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär; ␣ att en långsiktigt stabil förvaltning av nu uppbyggda kommunikationsstrukturer i form av årliga konferenser, hemsida, informationsbaser och populärvetenskaplig kunskapsspridning är central, liksom att etablera en långsiktigt stabil insamling och kontextualisering av statistik; ␣ att den institutionella strukturen sannolikt bäst byggs upp som ett nätverk av en handfull tematiska nationella centra tillsammans med en nationellt koordinerande centralnod som har särskilt ansvar för kommunikationsstrukturer och statistikinsamling enligt ovan; ␣ att en basfinansierad nationell mångvetenskaplig forskarskola bör inrättas; och ␣ att FiFs ekonomiska omsättning (ca 6 Mkr/år) bör ses som en miniminivå, 10-15 Mkr/år som mer rimligt, och ett antal särskilt angelägna forskningsområden indikeras likaså.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Friluftsliv; forskningsstrukturer, naturturism, forskningsfinansiering
Postens nummer:
141261
Posten skapad:
2011-05-31 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007