transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Erfarenheter av uppsökande arbete med vuxna och unga vuxna

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
978-91-89558-66-3
Antal sidor:
80
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
FoU i Väst/GR
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Uppsökande arbete har en lång historia inom socialt arbete, men är ändå väldigt lite behandlat i metodlitteraturen. Det finns därför ett behov av att samla erfarenheter och kunskaper från aktiva uppsökare. För att åstadkomma detta genomfördes under åren 2007 till 2009 ett projekt med sammanlagt fem stycken forskningscirklar, där uppsökare diskuterade metodfrågor i anknytning till sitt arbete. Initiativtagare till detta var det nationella nätverket för Svenska uppsökare i Samverkan (SuS). Nätverket bildades 2005 och samlar uppsökare, som arbetar i relation till vuxna och unga vuxna där det finns en social problematik kring missbruk, psykisk utsatthet, hemlöshet och prostitution. Projektet med forskningscirklar finansierades huvudsakligen av Socialstyrelsens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Den här rapporten bygger dels på den dokumentation som gjorts av de fem cirklarna, dels på en genomgång av litteratur kring uppsökande socialt arbete. Bland annat konstateras att det finns en hel del likheter i hur uppsökande arbete genomförs, oavsett vilket sammanhang det gäller. Det finns metodmässigt gemensamma utgångspunkter när det gäller de processer arbetet bygger på, dess etiska förhållningssätt, en särskild relation till brukaren samt i den handlingskompetens uppsökare utvecklar. Uppsökande arbete är en kontaktskapande och resursförmedlande verksamhet, där målet är att nå grupper som övriga insatser inte förmår upprätthålla kontakt med. Uppsökare arbetar med att motivera enskilda och grupper samt med att länka till stöd- och hjälpinsatser. Kännetecknande är att det uppsökande arbetet bedrivs i miljöer som uppsökarna själva inte organiserar, vilket ger arbetet en öppen och ofta svårförutsägbar karaktär. Skillnader i arbetssättet beror bland annat på att uppsökare arbetar med väldigt olika målgrupper samt att man utgår från olika ideologiska ståndpunkter, till exempel synen på skadereducerande förhållningssätt. I rapporten konstateras att svenska erfarenheter och kunskaper kring uppsökande arbete också går att återfinna i den internationella diskussionen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
uppsökande arbete, hemlöshet, forskningscirklar
Ytterligare information:
FoU-rapport 6:2010
Postens nummer:
132014
Posten skapad:
2010-12-29 12:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007