transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Initiala resultat av en storskalig automatisk indexering av vetenskaplig litteratur med hela det svenska SNOMED CT - problem och möjligheter.

Författare och institution:
Dimitrios Kokkinakis (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
2010-års nationella termkonferens: Professionen i språket - språket i professionen.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Syftet med denna studie är dels att skapa en stor samling svenska medicinska elektroniska texter, en korpus, och dels att validera och kvalitetssäkra existerande termer ur SNOMED CT (the Systematized NOmenclature of MEDicine - Clinical Terms) gentemot korpusinnehållet. På det sättet kan man få en objektiv uppfattning om SNOMED CT:s validitet, täckning och reliabilitet. Man kan även berika terminologin med nya termer eller termvarianter genom att automatiskt extrahera termkandidater inom olika delfackområden från korpusen med hjälp av olika statistiska och lingvistiska metoder. Resultat av de korpusbaserade, empiriska studierna ska kunna användas av terminologer i deras arbete med att göra SNOMED CT mer täckande, pålitlig och enhetlig. Samtidigt, genom användning av autentisk data, kan man försäkra sig om att termvarianterna (existerande eller nya) är vedertagna termer hos fackmän. I fall flera etablerade termvarianter (nya termkandidater) förekommer i korpusen kan dessa införas efter manuell granskning som synonymer till rekommenderade termer (med stöd av ett lämpligt granskningsgränssnitt) och därmed vidare utveckla innehållet i SNOMED CT. Följaktligen kommer vår presentation att innehålla en redovisning som bygger på tre huvudpelare – korpusuppbyggnad – termvalidering – termextrahering. Korpusen samlades in från två källor efter erhållet tillstånd. Texternas ursprung i korpusen kommer dels från Läkartidningens (LT) digitala arkiv och dels från DiabetologNytts (DN) digitala arkiv .
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
SNOMED CT, termvariation, medicinsk terminologi
Postens nummer:
130210
Posten skapad:
2010-12-07 13:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007