transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mellan evidens och kompetens

Hjärtpatienter i nätverkens marginaler

Författare och institution:
Morten Sager (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Program för Teknik- och vetenskapshistoriska dagar, 10-12 november, Lindholmen Science Park, Göteborg, s. 22
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Inom fältet STS har forskare problematiserat bildandet av nätverk och tillhörande stan- darder. Nätverk stabiliserar vissa ting, identiteter, och handlingsmönster på bekostnad av alternativen, som därmed riskerar att marginaliseras och osynliggöras. Inom medicinen finns det rikligt med exempel på sådana effekter av aktörsnätverk och standardisering, inte minst inom s k evidensbaserad medicin. I klinisk forskning selekteras patienter med hjälp av ålder, kön och diagnostiska kriterier för att öka signifikansen i resultaten och evidensen för den studerade behandlingen. Konsekvensen är att evidensen för en behand- ling i strikt mening inte är valid för patienter med andra karakteristika, såsom avvikande ålder, kön eller sjukdomspanorama; något som också erkänns när standarder i form av riktlinjer skapas och används inom vården. I den här studien diskuteras nätverkens och marginaliseringars effekter utifrån obser- vationer av en behandling som förebygger hjärtstillestånd. Patienter med risk för hjärt- stopp kan under vissa förutsättningar behandlas med en automatisk defibrillator (en ”ICD”) som transplanteras in i bröstet. Kliniska prövningar har resulterat i diagnostiska kriterier som skall avgöra huruvida en ICD-behandling är effektiv eller ej. I många fall räcker de diagnostiska kriterierna för ett kliniskt beslut. Vad sker när patienter på grund av ålder och mätvärden inte stämmer in på riktlinjer- nas rekommendationer i ett evidensens gränsland? I sådana situationer aktualiseras läka- res omdömesförmåga ofta i kollektiva överläggningar där en mängd faktorer måste vägas samman, såsom har klarlagts i studier av vetenskaplig praktik under lång tid. Avvikande patienter i riktlinjernas marginaler får därmed paradoxalt nog en mer individualiserad behandling med högre grad av läkares kliniska bedömning än standardpatienten. Det ger upphov till en förnyad diskussion om nätverkens marginaliserande effekter och betydel- sen av mänskliga bedömningar när standarderna inte räcker till. Marginalisering som problem eller möjlighet?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Annan hälsovetenskap ->
Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
evidensbaserad medicin, aktörnätverksteori, kompetens, implanterbar defibrillator
Postens nummer:
129107
Posten skapad:
2010-11-15 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007