transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati

Författare och institution:
Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen); David Karlsson (Förvaltningshögskolan); Anders Sundell (Statsvetenskapliga institutionen)
ISBN:
978-91-7345-244-1
Antal sidor:
172
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Kommentus
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I Sverige har kommuner och landsting ett huvudansvar för en stor del av den offentliga politiken. Den demokratiska makten ligger där i händerna på cirka 14 000 folkvalda ledamöter i kommun- och landstingsfullmäktige. I ett demokratiskt perspektiv är det av största vikt för medborgarna att känna till vilken politik dessa folkvalda vill föra. De folkvalda har också stora kunskaper om hur de politiska institutionerna fungerar i praktiken och vilka problem och möjligheter som demokratiska reformer skulle innebära. Även på dessa områden är det intressant att få veta hur våra folkvalda tycker och tänker. Under 2008-2009 genomförde vi Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen, en enkät till samtliga folkvalda politiker på kommunal och regional nivå i Sverige. Enkäten besvarades av nära 10 000 fullmäktigeledamöter. Undersökningen är den absolut största i sitt slag som genomförts i Sverige. I boken Politik på hemmaplan redovisar vi hur Sveriges fullmäktigeledamöter ställer sig i en rad politiska sakfrågor och hur de tycker att demokratin i kommuner och landsting fungerar och bör fungera. I boken redovisas också hur ledamöterna ser på nya politiska organisationsformer, protester och hot mot politiker, partipolitiska konflikter och social representation. I många av dessa frågor har den partipolitiska tillhörigheten stor betydelse, men vi finner också belägg för att politikernas sociala bakgrund spelar roll för deras ställningstaganden liksom huruvida de tillhör den regerande majoriteten eller oppositionen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
Kommuner, landsting, demokrati, politik, fullmäktigeledamöter, Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen
Postens nummer:
127305
Posten skapad:
2010-10-06 16:45
Posten ändrad:
2010-10-06 16:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007