transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kartläggning och genomlysning av stödet till brottsutsatta personer i Göteborg

Författare och institution:
Ninni Carlsson (Institutionen för socialt arbete); Ulla-Britt Wennerström (Sociologiska institutionen); Ann Hanbert (-)
Publicerad i:
http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=3242e,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kartläggning och genomlysning av stödet till brottsutsatta personer i Göteborg Ninni Carlsson, Fil.Dr., universitetslektor Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Box 720,405 30 Göteborg Ann Hanbert, projektkoordinator Social Resursförvaltning, Box 6131, 400 60 Göteborg Ulla-Britt Wennerström, Fil.Dr., universitetslektor Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, Box 720,405 30 Göteborg I denna workshop kommer vi att presentera en pågående utvärdering av stödet till brottsutsatta i Göteborgs Stad. Beslut togs 2007 i kommunfullmäktige om en sådan utvärdering. Projektet planerades samma år, under ledning av Stadskansliet och Social resursförvaltning, och startade 2008 i samverkan med en forskargrupp från institutionerna för socialt arbete och sociologi vid Göteborgs universitet. Syftet är att göra en inventering och undersökning av kommunalt finansierade verksamheter för brottsutsatta i Göteborg, och att genomlysa brottsutsattas erfarenheter och stödbehov. En central fråga är att jämföra olika förståelser av brottsutsatthet och socialt stöd, uttryckta av representanter för olika verksamheter och de brottsutsatta själva. Utvärderingen finansieras av Göteborgs kommun och Brottsofferfonden. Till dags dato är två studier genomförda. I den första telefonintervjuades representanter för 253 verksamheter som kunde förväntas möta och erbjuda stöd till brottsutsatta: samtliga socialkontor, varje frivilligorganisation och religiöst samfund som fick kommunala bidrag för ett socialt arbete. Inom skolan, sjukvården, psykiatrin, polisen, åklagarväsendet, domstolarna och kriminalvården intervjuades ett urval av företrädare och befattningshavare. 22 av de 253 verksamheterna uppgav att de hade, eller kunde tolkas ha, brottsofferstöd som huvudsaklig verksamhet; majoriteten var frivilliga eller kooperativa organisationer. I den andra studien genomfördes 37 enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer med totalt 76 representanter från de 22 verksamheterna, samt från 12 socialkontor. En tredje studie genomförs för närvarande. I den genomlyses erfarenheter och behov som uttrycks av olika kategorier av brottsutsatta personer. En fjärde, avslutande studie planeras till våren 2010, där forskargruppen jämför och analyserar resultat från samtliga tre tidigare studier. Som en särskild del av studien dokumenteras metodval och genomförande, och kommer att rapporteras för framtida liknande utvärderingar i andra kommuner. Slutrapporten publiceras sommaren 2010 och presenteras för uppdragsgivare, finansiärer samt deltagande verksamheter och personer. De tre delstudierna ger sammantaget ett intressant bidrag till forskningsområdet och kommer att mynna ut i rekommendationer till kommunen. Vid workshopen presenterar vi preliminära resultat.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
socialt stöd, brottsoffer
Ytterligare information:
Viktimologisk forskarkonferens i Stockholm 13 nov 2009. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.
Postens nummer:
116843
Posten skapad:
2010-03-01 17:24
Posten ändrad:
2010-03-02 09:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007