transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En teori om subjektivation

Om självskapelseetikens önskvärdhet

Författare och institution:
Johan Hyrén (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Artikel presenterad vid Statsvetenskapligaförbundets årsmöte Uppsala 2008 26-27, s. 35
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Föreliggande arbete kommer att kretsa kring subjektivation och självskapelseetik. Teorin om subjektivation hämtar bland annat näring ur den sene Foucaults arbeten och handlar om individens arbete med att konstituera sig själv som moraliskt subjekt. Utifrån ett ickeessentialistiskt antagande om att det inte finns någon fixerad mänsklig natur drar han slutsatsen att man då måste se livet som ett ”konstverk”. Individen bör skapa sig själv. Liknande tankegångar återfinns hos andra självskapelseetiker så som Nietzsche och Sartre. Föreliggande arbete kan ses som ett försök att utveckla en teori kring hur subjektivation går till; vad som bör vara dess mål; samt att presentera argument för varför samhället bör ställa sig bakom en princip som stipulerar allas lika reella möjligheter att engagera sig i denna typ av identitetsskapande.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Självskapelseetik, subjektivation
Postens nummer:
114119
Posten skapad:
2010-02-23 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007