transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att bli sjuksköterska- en introduktion till yrke och ämne

Redaktör(er):
Elisabeth Dahlborg Lyckhage (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Antal sidor:
248
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
studentlitteratur
Förlagsort:
lund
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterske-utbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och organisation. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden. Samtliga författare är sjuksköterskor, lärare och aktiva forskare vid olika sjuksköterskeutbildningar i Sverige. Dagens yrke innehåller fortfarande många av Florence Nightingales vårdprinciper. Trots detta har hon oförtjänt fått stå som förebild för, i första hand, kvinnors oavlönade arbete. I själva verket ansåg Florence Nightingale att vård inte stod i motsättning till en god ekonomisk ersättning och hon verkade för att kvinnor skulle få utbildning och därmed en egen inkomst. Författarna vill förtydliga att sjuksköterskeyrket är en profession som kräver omfattande teoretisk och praktisk kunskap och förhoppningen är att boken skall ge inspiration under utbildningen. Sjuksköterskeyrket är ett yrke med en kunskapspotential som ger makt att påverka och förbättra vården – ett yrke att vara stolt över. Boken kan även användas av andra yrkeskategorier inom vård och omsorg, för att få en bild av sjuksköterskans formella kompetens.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
113481
Posten skapad:
2010-02-22 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007