transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gruppsykoterapeutisk behandling med LRV-dömda mänsom begått sexuella övergrepp: Dynamik och mönster i övergreppshandlingarna samt förändringsprocesser under pågående gruppterapi

Författare och institution:
Sofie Gedda (Psykologiska institutionen); Inga Tidefors (Psykologiska institutionen); Anneli Fryklund (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
I denna delrapport presenteras den första analysen av gruppsykoterapeutisk behandling med LRV-dömda män som begått sexuella övergrepp dels mot barn, dels mot annan vuxen. Underlaget bestod av utskrifter av ljudbandsinspelade gruppterapisessioner och fokus för analys var dels dynamik och mönster i övergreppshandlingarna, dels förändringsprocesser under pågående gruppsykoterapi. En analys, nyligen avslutad, är en fördjupad analys av samtalsprocessen i gruppen bestående av män som begått sexuella övergrepp mot annan vuxen. Detta arbete kommer att publiceras i form av en FoU-rapport ”Samtal med flertal i enrum – en studie av samtalsprocessen i en gruppterapi med våldtäktsmän” författad av Appelqvist, Leman och Tidefors. En pågående analys sker, också av utskrifterna från gruppen bestående av män som begått sexuella övergrepp mot annan vuxen, av hur männen diskuterar aspekter såväl av sin tillåtna som av sin destruktiva sexualitet. Detta arbete kommer också att publiceras i form av en FoU-rapport "Våldtäkt – av nöd eller lust" författad av Kordon och Tidefors. I planerade rapporter kommer analys med avseende på skuld och skam samt analys av reflektionsförmåga och relateringsmönster att presenteras. Därutöver skisseras en studie där såväl patienter som terapeuter kommer att intervjuas om sina upplevelser av att ha deltagit i de båda aktuella grupperna. Rapporten inleds med en beskrivning av projektets bakgrund, övergripande syfte, empiriska underlag samt metod och tillvägagångssätt. Därefter följer en översikt av aktuell kunskap. Denna översikt består dels av generella teorier och tidigare forskning om förövare av sexuella övergrepp, dels av en översikt av teorier och studier relevanta för beskrivningen av dynamik och mönster i övergreppshandlingar samt förändringar under pågående gruppsykoterapi. Begreppen mentaliseringsförmåga/Theory of Mind förmåga beskrivs, då dessa begrepp är centrala för den generella förståelsen av en övergreppsbenägenhet. I kommande rapporter, avseende analys av aspekterna skuld och skam samt reflektionsförmåga och relateringsmönster, sker en uppdatering av forskningen inom området i stort, för att sedan fokusera på teorier och studier relevanta för den aktuella rapportens specifika frågeställning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
109478
Posten skapad:
2010-01-20 18:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007