transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neurostimulering har god effekt vid svår angina pectoris

Neurostimulation is effective in severe angina pectoris

Författare och institution:
Mats Börjesson (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Clas Mannheimer (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Paulin Andréll (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); B. Linderoth (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 106 ( 4 ) s. 214-7
ISSN:
0023-7205 (Print) 0023-7205 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Svår symtomgivande angina pectoris, trots optimal medikamentell och invasiv terapi, definieras internationellt som refraktär angina pectoris. Ett flertal additiva behandlingsmetoder har utvecklats och visat symtomlindrande effekt i studier av varierande kvalitet. Neurostimulering (spinal cord stimulation, SCS) är mest studerad och har i randomiserade kontrollerade studier visat positiva effekter på symtomlindring, förbättrad funktionell status och höjd livskvalitet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Angina Pectoris/psychology/*therapy, Electric Stimulation Therapy/instrumentation/*methods, Humans, Pain, Intractable/psychology/*therapy, Quality of Life, Spinal Cord, Treatment Outcome
Ytterligare information:
http://ltarkiv.lakartidningen.se/2009/temp/pda36093.pdf
Postens nummer:
109005
Posten skapad:
2010-01-19 15:38
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007