transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att fråga mammor till barn som är aktuella på BUP om de varit utsatta för våld av sin partner.

Författare och institution:
G Hedtjärn (-); Ole Hultmann (Psykologiska institutionen); Anders G Broberg (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Läkartidningen, 106 ( 48 ) s. 3242-3247
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Studier av förekomst av våld mot mamman bland patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin saknas nästan helt. BUP-personal frågar inte rutinmässigt om våld i familjen, trots att svaret kan ha implikationer för såväl utredning som behandling. På försök infördes frågan som del av anamnesen på en BUP-mottagning. Under 2007 svarade 21 procent av 308 tillfrågade mammor att de utsatts för våld av sin partner. I 30 procent av ärendena ställdes frågan dock inte. Behandlare med professionell erfarenhet av arbete med våld i familjen ställde frågan betydligt oftare än övriga. De barn som bevittnat våld levde i högre grad ensamt med modern, hade betydligt oftare själva utsatts för våld och kontaktorsaken var oftare relationsproblem jämfört med en kontrollgrupp. Studien tyder på att en betydande andel patienter vid BUP upplevt våld mot sin mamma och att andelen kända fall av våld i familjen ökar kraftigt då man frågar explicit om det.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Nyckelord:
Domestic violence, Intimate partner violence, Prevalence, Child and adolescent psychiatry
Postens nummer:
108030
Posten skapad:
2010-01-15 21:55
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007