transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Boendeformer och boendeinsatser för personer med psykiska funktionshinder. Systematisk kartläggning av publikationer 1980–2007.

Författare och institution:
Carina Gustafsson (-); Anneli Goulding (Psykologiska institutionen); Daniel Abrams (Psykologiska institutionen); Rose-Marie Nylander (-); Camilla Wiberg (-); Edith Orem (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Socialstyrelsen
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Syftet med studien har varit att kartlägga publikationer som rapporterar om studier om boendeformer och boendeinsatser för personer med psykisk stör-ning eller psykiskt funktionshinder. Publikationer som kan ligga till grund för bedömning av evidens har identifierats. Även områden där studier sak-nas har identifierats. Sökningar i relevanta databaser resulterade i 13 999 publikationer. Publikationernas titlar och sammanfattningar granskades en-ligt fastställda inklusions- och exklusionskriterier. 645 publikationer inklu-derades i kartläggningen och dessa granskades i fulltext. 585 kategorisera-des utifrån fastställda kriterier. Studier från USA (n=287) och Europa (n=255) dominerar i kartläggning-en. Bland de europeriska länderna har Storbritannien genomfört flest studier (n=131). De vanligaste boendeformer och boendeinsatser som studerats är boende-former där personer ur målgruppen bor tillsammans och boendeinsatser som innebär att personal finns tillgänglig på boendet. De flesta publikationerna rör personer med psykossjukdom. Endast ett fåtal publikationer inkluderar personer med autismspektrumstörningar, peronlighetsstörning eller sam-sjuklighet med beroende/missbruk av alkohol eller narkotika. En majoritet av publikationerna fokuserar på studier där resultatet av insatsen (boende-former och boendeinsatser) för klienter och brukare redovisades. Färre pub-likationer behandlar områden som berör de strukturella förutsättningarna för boendeformer och boendeinsatser och processer i samband med genomfö-rande av dessa insatser. För att kunna beskriva vad som hos en specifik bo-endeform eller boendeinsats gör att den fungerar bättre än andra behövs även studier som tydligt fokuserar på struktur, process och resultat. Det be-hövs tydliga redovisningar av de yttre förutsättningarna, vilka aktiviteter som genomförts samt vad resultatet blev för brukaren. Få publikationer var av typen randomiserade kontrollerade studier, RCT, (n=19). Denna kartläggning tyder på att man i Sverige endast har utfört de-skriptiva studier och gruppjämförelser utan förmätning. Mer än hälften av studierna i kartläggningen är kodade som deskriptiva. Här finns en möjlig-het att sammanställa resultaten i en kvalitativ metastudie som avser att ex-empelvis undersöka brukarens värderingar och erfarenheter av boendefor-mer och boendestöd . De bäst lämpade studierna för systematiska översikter, där effekterna av en insats utvärderas, är RCT-studier. Övervägande andelen av de RCT-studier som inkluderades i denna kartläggning rörde boendein-satser för hemlösa personer med psykiska funktionshinder. Det är möjligt att en systematisk översikt går att utföra med dessa studier som underlag. För att få kunskap om vilka boendeformer eller boendeinsatser som ger bättre resultat än andra behövs primärforskning där man använder experi-mentella utvärderingsdesigner. Insatser i form av stöd i boendet är mycket omfattande inom det sociala stödsystemet och denna kartläggning visar att området inte är tillräckligt utvärderat.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Ytterligare information:
Artikelnr: 2009-126-156
Postens nummer:
105455
Posten skapad:
2010-01-05 12:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007