transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barnomsorg för de yngsta. En forskningsöversikt

Författare och institution:
Ingrid Pramling (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Allmänna Förlaget
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I denna bok redogör Ingrid Pramling för nya insikter och rön om barns utveckling och lärande, barns lek, pedagogens roll och utvärdering av daghemsvistelse. Hon tar upp innehåll och metoder i förskolepedagogiken och kompletterar med exempel, kommentarer och praktiska konsekvenser för arbete med små barn. Intresset och insatserna för de yngsta barnen i barnomsorgen har under de senaste åren kommit i skymundan eftersom uppmärksamheten i hög grad riktats mot de äldre förskolebarnen och barnen i skolbarnsomsorgen. Med denna skrift vill Socialstyrelsen föra in småbarnspedagogiken i diskussionen och den allmänna pedagogiska debatten. Det finns idag en omfattande forskning, både svensk och utländsk, med hög relevans för arbete med små barn i grupp. BARNOMSORG FÖR DE YNGSTA vänder sig till alla dem som på olika sätt är engagerade i verksamheter för de yngsta barnen i barnomsorgen - förvaltningspersonal, föreståndare, personal i daghem och öppen förskola. Boken bör också vara av intresse för lärare och studerande i grundutbildningarna.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Barnomsorg, små barn, pedagogik, forskning
Ytterligare information:
Socialstyrelsens serie "Nya vägar inom barnomsorgen".
Postens nummer:
102018
Posten skapad:
2009-11-23 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007