transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vi som stannade på Volvo – en etnologisk studie om åldrande och arbete

Författare och institution:
Björn Ohlsson (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Arbetet i människors liv. Nationell arbetslivskonferens, Göteborg 13-14/5 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):

Problembeskrivning

I min nyligen framlagda avhandling Vi som stannade på Volvo – en etnologisk studie om äldre bilindustriarbetares arbetsliv och framtidsplaner har jag undersökt äldre industriarbetares syn på sitt arbetsliv och deras möjligheter att arbeta till 65 år eller längre. Bakgrunden till undersökningen är den politiska ambition som finns i Sverige att människor skall arbeta längre upp i åldrarna och på vilket sätt de stora förändringar som skett inom arbetslivet under de senaste decennierna har påverkat denna önskan.

Forskningsfråga

Studiens huvudsakliga syfte är att beskriva och undersöka hur många års arbete som industriarbetare har påverkat människor och deras inställning till arbetet, till livet utanför arbetet och till framtiden i arbetslivet och som pensionär. En viktig fråga i sammanhanget är hur människor i den senare delen av sin fas i arbetslivet ser på sitt arbete och hur det tidigare arbetslivet har påverkat deras inställning. Vad betyder arbetet för dem som är i 50-årsåldrn och äldre?

Metod

Undersökningen bygger i huvudsak på livshistoriska djupintervjuer med 16 arbetare på Volvo Torslandaverken, nio kvinnor och sju män, elva födda utomlands och fem födda i Sverige, i åldrarna 49-62 år. Intervjuerna, som gjordes våren 2005, var semistrukturella och hade fokus på arbetet och arbetslivet, men tog också upp teman som uppväxt, utbildning, familj, vilket är i linje med det kulturella helhetsperspektiv med historiematerialistisk inriktning och livsloppsperspektiv, som jag hade som teoretisk utgångspunkt.

Resultat

Även om arbetarna har en i grunden instrumentell inställning till sitt arbete, vilken jag menar beror både deras bakgrund i arbetarklassen, på arbetsuppgifternas art och arbetsplatsens organisering, har de under årens lopp fått en stark bindning till sin arbetsplats, som framför allt beror på dess sociala betydelse. Arbetet ger också en känsla av sammanhang och utgör en viktig rutin i livet, förutom den uppskattade inkomsten.

Familjen har hela tiden varit central för informanterna och har påverkat arbetet på flera sätt, till exempel genom att barnpassningen ofta innebar byte av arbetsuppgifter och arbetstid. På äldre dagar har inkomsten inte lika stor betydelse, eftersom de då har hunnit skapa sig ett materiellt sett gott liv samtidigt som försörjningsansvaret är mindre när barnen är vuxna. Inställningen blir därmed i allmänhet mindre instrumentell med åldern. Mindre fysisk ork kan också påverka i samma riktning, vilket särskilt kvinnorna ger uttryck för.

Det finns också en motverkande tendens, som beror på att många arbetare har tvingats byta till enklare och mindre intressanta arbetsuppgifter på äldre dagar. Som en 62-årig man uttryckte det om sitt nuvarande arbete: ”Det beror ju mycket på en själv hur pass intresserad man är, men ju äldre man är desto mer och mer ointresse vart det också. Numera jobbar man bara för pengarna, att man måste ha pengar.” Han skulle gärna säga ja till ett erbjudande om avgångspension, men säger att han ”kan härda ut tusen arbetsdagar till också”.

Även övriga informanter tycker att det räcker att arbeta till 60 års ålder ungefär. Särskilt kvinnorna uppger att de har fysiska hälsoproblem och att de känner av att kroppen är sliten. De är också angelägna om att få uppleva några år som frisk pensionär, då de kan resa, umgås med familjen eller hålla på mer med sina fritidsintressen.

De många åren av underordning och de många förändringar de tvingats anpassa sig till, särskilt under de senaste åren, har också skapat en mental trötthet, vilket har en negativ påverkan på deras motivation till fortsatt arbete. Många av dem anser också att de senaste årens rationaliseringar och förändringar på arbetsplatsen har gjort arbetet mer stressigt och kravfyllt, vilket försämrat möjligheterna till social gemenskap.

Min undersökning visar att arbetet har haft en mycket stor betydelse för arbetarna på Volvo och särskilt deras möjlighet att skapa sig ett bra liv för sig själva och sin familj, vilket också har gett dem en stolthet och ökad självkänsla. Det har också betytt mycket ur social synvinkel. Från 50-årsåldern och uppåt har dock betydelsen minskat. Här inverkar både förändringar på arbetsplatsen och i individens livsfas.

Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
arbetsliv, äldre arbetare, livsfaser, industriarbete, inställning till arbetet
Postens nummer:
100143
Posten skapad:
2009-10-14 23:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007